دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-406 
مطالعۀ فرایند و ماهیت هویت‌یابی شغلی در نوجوانان دختر: یک مطالعۀ داده‌بنیاد

صفحه 359-387

10.30487/jcp.2023.324964.1374

شیرین بیرانوند؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ مهدی زارع بهرام آبادی


اضطراب کوویدـ 19 در میان پرستاران خط مقدم: نقش پیش‌بینیکنندگی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی

صفحه 388-406

10.30487/jcp.2023.324679.1373

رحیم مرادی؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی؛ میترا میرزایی؛ ساناز حاجی میری قشمی؛ حسنا میرزایی