دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-332 
مدل مفهومی کشمکش‌های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعۀ کیفی

صفحه 1-23

10.30487/jcp.2022.291391.1279

محمدتقی تبیک؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی


مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعۀ مروری

صفحه 24-45

10.30487/jcp.2022.130762

زینب قائم پناه؛ محمدمهدی شمسایی؛ روح الله براتیان


تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه‌های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد

صفحه 46-75

10.30487/jcp.2022.340257.1413

سیدمهدی خطیب؛ مسعود آذربایجانی؛ عباس پسندیده؛ مسعود جان بزرگی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی


نقش سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن

صفحه 235-257

10.30487/jcp.2022.302621.1308

معصومه افلاطونی؛ جواد خدادادی سنگده؛ کیومرث فرحبخش


برساخت روابط خانوادگی در خانواده‌های نابارور

صفحه 278-298

10.30487/jcp.2022.312598.1332

زینب هاشمی خواه؛ سید علیرضا افشانی؛ حسین افراسیابی؛ علی روحانی