دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
2. تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی

صفحه 1-34

10.30487/jcp.2020.239907.1135

امیرعلی مازندرانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار ـ وفایی؛ مریم اسماعیلی نسب