دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-203 
10. نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان

صفحه 156-170

حدیثه نوروزی شادهی؛ معصومه ملکی پیربازاری؛ سیروس صالحی