دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-203 
نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان

صفحه 156-170

10.30487/jcp.2020.223485.1111

حدیثه نوروزی شادهی؛ معصومه ملکی پیربازاری؛ سیروس صالحی