دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
9. راهبرد‌های سازش با بازنشستگی: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

صفحه 147-174

ماریه اسحقی گرجی؛ عبدالرحیم کسایی؛ فرشاد محسن‌زاده


11. مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه

صفحه 193-207

مهدی دهستانی؛ فیروزه زنگنه؛ ربابه جعفرزاده؛ ساناز خدادوست