دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
9. راهبرد‌های سازش با بازنشستگی: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

صفحه 147-174

10.30487/jcp.2019.94140

ماریه اسحقی گرجی؛ عبدالرحیم کسایی؛ فرشاد محسن‌زاده