دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 120-1 
1. اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه

صفحه 21-1

احمد برجعلی؛ زهرا رحیمی صادق؛ فرامرز سهرابی؛ محمدرضا فلسفی‌نژاد؛ عبدالله معتمدی


2. بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز

صفحه 36-23

شهربانو قهاری؛ مریم یکه فلاح؛ مهران ضرغامی؛ حامد کاوند؛ بهرام قیطرانی


6. پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی

صفحه 120-105

مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ مهتاب دیزج خلیلی؛ مصطفی مشایخی‌پور