دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1397، صفحه 120-1 
اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه

صفحه 21-1

10.30487/jcp.2018.93198

احمد برجعلی؛ زهرا رحیمی صادق؛ فرامرز سهرابی؛ محمدرضا فلسفی‌نژاد؛ عبدالله معتمدی