بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق‌پذیری خانواده‌های شهری و روستایی کرمانشاه پس از موقعیت بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادمشاور،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،

10.30487/jcp.2019.94238

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق­پذیری خانواده­های شهری و روستایی بعد از موقعیت بحران انجام گرفت. خانواده­های ساکن در شهر سرپل­ذهاب و روستاهای دشت ذهاب که پس از زلزلۀ کرمانشاه همچنان در شهر و روستای خود ماندند و با شرایط منطقۀ سکونت خود انطباق یافتند، جامعۀ­آماری مطالعه را  تشکیل دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از شیوۀ تصادفی خوشه­ای استفاده شد و تعداد 380 خانواده ‌از شهر سرپل­ذهاب برای نمونۀ پژوهش انتخاب شدند  و در روستا نیز تعداد 5 روستا بر حسب تصادف انتخاب شدند و تعداد 300 خانوادة روستایی این پرسش­نامه را تکمیل کردند. به منظور اندازه­گیری متغیر نیازهای انطباق­پذیری از پرسش­نامۀ محقق­ساخته با عنوان «انطباق‌پذیری خانواده­ها» استفاده شد که دارای سه خرده­مقیاس «خانواده»، «خرده‌منظومۀ همسران»، «خرده­منظومۀ والد ـ فرزند» بود. در پژوهش حاضر، ضریب اعتبار پرسش­نامه در گروه نمونۀ مورد مطالعه برابر با 868/0 به­دست آمد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت­های معنی‌داری در نیازهای انطباق­پذیری بین خانواده­های شهری و روستایی وجود دارد. در خرده­مقیاس خانواده، نیازهای امنیت‌بخشی و باورسازی در خانواده‌های شهری نسبت به نیازهای خانواده­های روستایی در اولویت بیشتری بودند. در خرده‌مقیاس همسران، نیازهای واقع­گرایانه زوج‌های شهری بیشتر از نیازهای واقع­گرایانه زوج‌های روستایی بود. همچنین در خرده­مقیاس والد ـ فرزند، تفاوت معناداری میان نیازهای خانواده­های شهری و روستایی یافت نشد. با توجه به نیازهای انطباق­پذیری متفاوتی که در شهر و روستا وجود دارد، می توان در بسته­های حمایتی پس از بحران، این نیازها را مورد توجه خاص قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Comparison of Urban and Rural Families’ Post-Crisis Adaptation Needs

نویسنده [English]

  • Masoumeh Esmaeily
Professor of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i Univerisity
چکیده [English]

The purpose of this research was to study and compare the post-crisis adaptation needs of urban and rural families. Families living in Sarpolzab city and Dasht-e-Zahab villages who remained in their town and villages after the earthquake of Kermanshah and adjusted to their living conditions constituted the study population. In urban part, 380 families were selected by cluster random sampling, and in rural part, 300 rural families from 5 randomly-selected villages completed the research questionnaire. To measure the variable of adaptation needs, a researcher-made questionnaire, titled “Family Adaptation” was used which had three subscales of “family”, “spouse subsystem”, and “parent-child subsystem”. The validity coefficient of the questionnaire in the sample group was obtained equal to 0.868. The data were analyzed using Multivariate Analysis of Variance. The results showed that there were significant differences in adaptation needs between urban and rural families. In the “family” subscale, security and belief-making needs were higher in priority for urban families than for rural families. In the spouse subscale, realistic needs of  urban spouses  were greater than the realistic needs of  rural spouses. In parent-child subscale, no significant difference was found between the needs of urban and rural families. Due to the different adaptation needs of urban and rural families, these needs can be focused in post-crisis support packages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • Adaptability
  • urban family
  • rural family
  • Crisis