بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق‌پذیری خانواده‌های شهری و روستایی کرمانشاه پس از موقعیت بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادمشاور،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق­پذیری خانواده­های شهری و روستایی بعد از موقعیت بحران انجام گرفت. خانواده­های ساکن در شهر سرپل­ذهاب و روستاهای دشت ذهاب که پس از زلزلۀ کرمانشاه همچنان در شهر و روستای خود ماندند و با شرایط منطقۀ سکونت خود انطباق یافتند، جامعۀ­آماری مطالعه را تشکیل دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از شیوۀ تصادفی خوشه­ای استفاده شد و تعداد 380 خانواده ‌از شهر سرپل­ذهاب برای نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و در روستا نیز تعداد 5 روستا بر حسب تصادف انتخاب شدند و تعداد 300 خانوادة روستایی این پرسش­نامه را تکمیل کردند. به منظور اندازه­گیری متغیر نیازهای انطباق­پذیری از پرسش­نامۀ محقق­ساخته با عنوان «انطباق‌پذیری خانواده­ها» استفاده شد که دارای سه خرده­مقیاس «خانواده»، «خرده‌منظومۀ همسران»، «خرده­منظومۀ والد - فرزند» بود. در پژوهش حاضر، ضریب اعتبار پرسش­نامه در گروه نمونۀ مورد مطالعه برابر با 868/0 به­دست آمد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت­های معنی‌داری در نیازهای انطباق­پذیری بین خانواده­های شهری و روستایی وجود دارد. در خرده­مقیاس خانواده، نیازهای امنیت‌بخشی و باورسازی در خانواده‌های شهری نسبت به نیازهای خانواده­های روستایی در اولویت بیشتری بودند. در خرده‌مقیاس همسران، نیازهای واقع­گرایانه زوج‌های شهری بیشتر از نیازهای واقع­گرایانه زوج‌های روستایی بود. همچنین در خرده­مقیاس والد - فرزند، تفاوت معناداری میان نیازهای خانواده­های شهری و روستایی یافت نشد. با توجه به نیازهای انطباق­پذیری متفاوتی که در شهر و روستا وجود دارد، می توان در بسته­های حمایتی پس از بحران، این نیازها را مورد توجه خاص قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Post-Crisis Adaptability Requirements of Urban and Rural Families in Kermänšäh

نویسنده [English]

  • Masoumeh Esmaeily
Professor of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i Univerisity
چکیده [English]

The purpose of this research is to study and compare the post-crisis adaptability requirementsof urban and rural families. The statical scociety of the study is stablished on the families living in Sarpolzab and Dasht-e-Zahab villages who remained in their town and villages after the earthquake of Kermänšäh and adjusted to the living conditions. In urban part, 380 families were selected by cluster random sampling, and in rural part, 5 villages randomly-selected, and 300 rural families filled out the research questionnaire. In order to measure the variable of adaptation requirements, a researcher-made questionnaire, titled “Family Adaptation” was used which had three subscales of “family”, “spouse subsystem”, and “parent-child subsystem”. The validity coefficient of the questionnaire in the sample group obtained equal to 0.868. The analysis of the data was performed using Multivariate Analysis of Variance. The results indicated that there were significant differences in adaptability requirementsbetween urban and rural families. In the “family” subscale, security and belief-making needs were higher in priority for urban families than for rural families. In the spouse subscale, realistic needs of  urban spouses were greater than the realistic needs of rural spouses. In parent-child subscale, there was no significant difference between the requirements of urban and rural families. Concerning the difference in adaptability between urban and rural families, these requirements have to put under consideration in post-crisis support packages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptability requirements
  • urban family
  • rural family
  • Crisis