رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر‌طلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 مؤسسة آموزش عالی اخلاق و تربیت قم

3 دانشگاه معارف قم

چکیده

شادکامی و رضایت از زندگی نقش مهمی در افزایش آسایش روانی و پیشگیری از آسیب‌های روانی دارد. هدف از این پژوهش، مقایسۀ رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر­طلاب در شهرک پردیسان قم بود. در این پژوهش که به شیوۀ توصیفی از نوع هم­بستگی انجام گرفت، 461 نفر از افراد متأهل ساکن در شهرک پردیسان قم (198 طلبه و 263 غیرطلبه) به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های دلبستگی به خدا، شادکامی، رضایت از زندگی و جمعیت‌شناختی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش هم­بستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون آماری Z فیشر در نرم‌افزار اس.‌پی.‌اس‌.اس نسخۀ 24 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رابطۀ دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی و شادکامی در هر دو گروه طلاب و غیر‌طلاب، مثبت بود. همچنین، یافته‌ها حکایت از آن داشت که تفاوت طلاب و غیرطلاب در متغیرهای پژوهش و ضرایب هم­بستگی معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Attachment to God and Happiness and Life Satisfaction: A Comparison between Spiritual Students and Non-Spiritual Students

نویسندگان [English]

 • Mohammad Farhoush 1
 • Ahmad Erfani 2
 • Hamidreza Habibollahi 3
1 Semnan University
2 The Academic Institute for Ethics and Education
3 Qom University of Islamic Studies
چکیده [English]

Happiness and life satisfaction play an important role in increasing mental well-being and preventing mental disorders. The purpose of this study was to compare the relationship of attachment to God with happiness and life satisfaction in spiritual
students (tollāb) and non-spiritual students (Non-tollāb) [tollāb ‘طلاّب’ is the plural form of talabe ‘طلبه’, and refers to the students who study Islamic sciences in
seminaries]. In this descriptive-correlational study, 461 married people residing in Pardisan Settlement, in Qom (198 spiritual students and 263 non-spiritual students) were selected through multi-stage cluster sampling. The participants completed attachment to God questionnaire, happiness questionnaire, life satisfaction questionnaire, and demographic questionnaire. For analyzing data, Pearson correlation, ANOVA and Fisher’s statistical Z-test bySPSS-24 statistical software were employed. Findings showed that the relationship between ‘attachment to God’ and ‘life satisfaction and happiness’ in both groups was positive. Also, the findings indicated that the differences between spiritual students and non-spiritual students in research variables and correlation coefficients were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • attachment to god
 • Happiness
 • life satisfaction
 • spiritual students
 • non-spiritual students
 • tollāb
 • non-tollāb
 • talabe
 • non-talabe