مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 دانشگاه پیام نور

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

عوامل مختلفی در فراگیری زبان تأثیرگذارند که همگی می‌توانند به بازدهی بیشتر در استفادۀ درست از زبان منجر شوند. تحقیق حاضر با هدف مقایسۀ سبک­های یادگیری و هدف­گرایی تحصیلی در دانش­آموزان دوزبانه و تک­زبانه انجام شد. طرح تحقیق از نوع علّی ـ مقایسه­ای بود. جامعۀ آماری دوزبانه­ها متشکل از زبان­آموزان دختر مؤسسۀ جهاد دانشگاهی مرند و تبریز بود که یک والد ترک­زبان و یک والد فارس­زبان دارند و تعداد آن­ها 120 نفر بودند. جامعۀ آماری تک­زبانه­ها نیز شامل دانش­آموزان دختر مدرسۀ روستای دولت­آباد مرند بود که تعداد آن­ها 140 نفر بود. نمونۀ آماری این تحقیق متشکل از 30 نفر دانش­آموز تک­زبانه و 30 نفر دانش­آموز دوزبانه بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل دو پرسش­نامۀ سبک­های یادگیری کلب و پرسش­نامۀ هدف­گرایی تحصیلی بود. یافته­های تحقیق حاکی از آن بودند که بین هدف­گرایی تحصیلی و سبک­های یادگیری (به غیر از سبک یادگیری آزمایشگری فعال) در افراد دوزبانه و تک­زبانه تفاوت معناداری وجود داشت. افراد دوزبانه، هدف‌گرایی تحصیلی بیشتری داشتند و از سبک­ عینی بیشتری نسبت به افراد تک­زبانه استفاده می­کردند. افراد تک­زبانه از سبک تأملی، سبک مفهوم­سازی و سبک یادگیری آزمایشگری فعال بیشتری استفاده می­کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش می­توان گفت که دوزبانگی هیچ محدودیتی را برای افراد ایجاد نمی‌کنند و در بسیاری از موارد سبب هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر افراد برای رسیدن به اهدافشان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Learning Styles and Academic Goal Orientation in Bilingual and Monolingual Students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dehestani 1
  • Firoze Zangane 2
  • Robabe Jafarzadeh 3
  • Sanaz Khodadoust 4
1 Payame Noor University, South Tehran Branch
2 Islamic Azad University, Arak Branch
3 Payame Noor University
4 Islamic Azad University, Rudehen Branch
چکیده [English]

There are various factors that affect language learning which could all lead to greater efficiency in the correct use of language. The objective of this study was to compare learning styles and academic goal orientation in bilingual and monolingual students. The research design was causal-comparative. The bilingual population consisted of 120 female students of Marand and Tabriz University Jahad Institute with one Turkic parent and one Persian parent; the statistical population of the monolinguals included 140 female students of a school in Dolat Abad Village in Marand. The statistical sample of this study consisted of 30 monolingual students and 30 bilingual students who were selected by available sampling method. Learning Styles Scale (Kolb, 1985) and Academic Goal-Oriented Scale (Bufard et al, 1998) were used as study tools. Results indicated that there was a significant difference between academic goal orientation and learning styles (except active experiential learning style) in bilingual and monolingual subjects, as well as the fact that bilinguals had higher educational goal orientation and used a more objective style than monolinguals. However, monolinguals used more reflective, conceptual, and experiential learning styles. Accordingly, we could suggest that bilingualism is not a ban for learner, but it also can help the bilinguals have a more goal-oriented life and achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic goal-oriented
  • Learning Styles
  • Monolingual
  • Bilingual