تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

چکیده

دانش­آموزان مقطع پیش­دانشگاهی به‌ علت نزدیکی به آزمون کنکور ممکن است از نظر متغیرهای انگیزشی و روان­شناختی تحت تأثیر قرار بگیرند. فرسودگی تحصیلی متغیری است که همواره می‌تواند در این شرایط بروز کند. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در روابط بین انتظار پیامدی و فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر پیش‌دانشگاهی انجام شد. روش تحقیق مطالعۀ حاضر، توصیفی بر اساس مدل­یابی معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 350 دانش‌آموز از جامعۀ آماری دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های فرسودگی تحصیلی، انتظارات پیامد، و انگیزش تحصیلی پاسخ دادند. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که بین انتظارات پیامد با انگیزش درونی و بیرونی رابطۀ مثبت و با بی­انگیزشی رابطۀ منفی بود. بین بی­انگیزشی و انگیزش بیرونی با فرسودگی تحصیلی رابطۀ مثبت و بین انگیزش درونی با فرسودگی تحصیلی رابطۀ منفی بود. رابطۀ بین انتظارات پیامد با فرسودگی تحصیلی منفی بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل مفهومی با مدل آزمون­شده دارای برازش است و انگیزش تحصیلی در روابط بین انتظارات پیامد و فرسودگی تحصیلی نقش واسطه را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Causal Model of Academic Burnout Based on Outcome Expectations with Mediating Role of Academic Motivation in Pre-University Female Students

نویسندگان [English]

  • Azam Amiri 1
  • Mahdi Zare Bahramabadi 2
  • Hasan Heydari 1
  • Hosein Davoudi 1
1 Islamic Azad University, Khomein Branch
2 The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

Near the university entrance exam, pre-university students may be impressed by motivational and psychological variables. Academic burnout is a variable that can always occur under these conditions. The purpose of this study was to investigate the mediating role that academic motivation plays between outcome expectations and academic burnout in pre-university female students. ‎The research method was descriptive based on Structural Equation Modeling. Using cluster sampling method, 350 students were selected from the statistical population of pre-university students of Tehran city. They responded to questionnaires of academic burnout, outcome expectations, and academic motivation. Structural model test results showed that there was a positive relationship between outcome expectations from one hand and internal and external motivations on the other hand; and there was a negative relationship between outcome expectations and non-motivation. There was a positive relationship between academic burnout from one hand and non-motivation and external motivation on the other hand; and there was a negative relationship between academic burnout and internal motivation. The relationship between outcome expectations and academic burnout was negative. The results of the present study showed that the conceptual model fits well with the tested model and also academic motivation has a mediating role in the relationship between outcome expectations and academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • Outcome Expectations
  • Academic motivation