رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خداوند در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 دانشگاه ملایر

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خدا در دانش­آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر در سال تحصیلی 1394 ـ 1395 بود. بر اساس جدول نمونه­گیری کرجسی و مورگان گروه نمونه­ای به حجم 346 نفر از جامعۀ مورد مطالعه، به شیوۀ تصادفی چند­مرحله­ای انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل آزمون­های ادراک خدای لاورنس (1997) و دلبستگی به خدای بک و مک دونالد (2004) بود. فرضیه­های پژوهش با استفاده از ضریب هم­بستگی پیرسون و آزمون معنی­داری آن تحلیل شد. یافته­ها ضمن تأیید وجود رابطۀ مثبت بین متغیرهای ادراک خدا و دلبستگی به خدا، رابطۀ مثبت و معناداری بین خرده مقیاس­های ادراک خدا، یعنی حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تأثیر و مشیت با متغیر دلبستگی به خدا نشان داد. به این معنی که هرچه ادراک از خدا در افراد مثبت­تر می­شود، دلبستگی به خدا نیز بیشتر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between God Image and Attachment to God among High-School Freshwomen Students in Malayer City

نویسندگان [English]

  • Nastaran Rezaee 1
  • Kiumars Azizmalayeri 2
  • Mohammad Asgari 3
2 Malayer University
3 Allameh Tatabataba’i University
چکیده [English]

The main goal of this study was to determine the relationship between God image and attachment to God among high school freshwomen students in 2015-2016 academic year in Malayer city. Based on the sampling table of Krejcie and Morgan, and through multi-stage random sampling, a sample group was selected, including 346 high school freshwomen students. God Image Inventory (Lawrence, 1997) and Attachment to God Inventory (Beck and McDonald, 2004) were implemented as research tools. The research hypotheses were analyzed using Pearson correlation coefficient and its significance test. While confirming the existence of a positive relationship between God image and attachment to God, the findings also showed a significant positive correlation between the subscales of God image – i.e. presence, challenge, acceptance, benevolence, influence, as well as providence – and attachment to God. It means that the more positive is individuals' God image, the more is their attachment to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God image
  • acceptance
  • Presence
  • benevolence
  • attachment to god