پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت‌های مقابله‌ای، فاصلۀ اجتماعی و سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

سازگاری روان‌شناختی فرایند پیچیده‌ای است که هدفش کنار آمدن با تغییرات گسترده در محیط جدید است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت­های مقابـله­ای، فاصلۀ اجتـماعی و سـازگاری اجتماعی ـ فرهنـگی بـود. پژوهش حاضر توصیفی ـ هم­بستگی بود. 96 نفر از نوجوانان 12 تا 18 سال (48 دختر و 48 پسر) مشغول به تحصیل در مدرسۀ بی ویو در سال 2014 میلادی در شهر اونتاریو کانادا در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسش­نامۀ سنجش سازگاری، مقیاس فاصلۀ اجتماعی، پرسش­نامۀ سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی، و پرسش‌نامۀ مهارت‌های مقابله­ای استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیری و ضریب هم­بستگی پیرسون استفاده شد. یافته­های به­دست آمده در این پژوهش نشان­دهندۀ آن است که مهارت­های مقابله­ای و فاصلۀ اجتماعی با نقش میانجیگری سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی با سازگاری روان­شناختی نوجوانان مهاجر، رابطۀ مثبت دارد و مهارت مقابله­ای مسئله­مدار و فاصلۀ اجتماعی، با در نظر گرفتن میزان سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی مهاجران می­تواند میزان سازگاری روان­شناختی را در نوجوانان مهاجر پیش­بینی کند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نوجوانانی که از مهارت­های مقابله­ای بیشتری برخوردارند، ادراکشان از فاصلۀ اجتماعی بین کشور مبدأ و مقصد کمتر است و سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی بیشتری داشته­اند و در کشور مقصد سازگاری بیشتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Psychological Adjustment of Immigrant Adolescents Based on Coping Skills, Social Distance and Sociocultural Adjustment

نویسندگان [English]

  • Leila Talebi 1
  • Mojtaba Amiri Majd 2
1 Islamic Azad University, Qazvin Branch
2 Islamic Azad University, Abhar Branch
چکیده [English]

Psychological adjustment is a complex process aimed at coping with the widespread changes in a new environment. The study aimed to predict psychological adjustment of immigrant adolescents based on coping skills, social distance and sociocultural adjustment. The methodology was descriptive-correlational. The participants of this study included 96 adolescents of 12-18 years old (48 male and 48 female) who were enrolled in Bay View School in Ontario, Canada in 2014. Adjustment Scale Inventory, Social Distance Scale, Sociocultural Adjustment Inventory, and Coping Skills Inventory were used for collecting data. The data were analyzed using multivariate regression analysis and Pearson’s correlation coefficient. The findings of this study showed that coping skills and social distance, accompanied by sociocultural Adjustment, had a meaningful positive relationship with the psychological Adjustment of immigrant adolescents through the mediating role of immigrants’ sociocultural Adjustment; and problem-oriented coping skills and social distance, considering the level of immigrants’ sociocultural Adjustment could predict psychological Adjustment in immigrant adolescents. It can be concluded that adolescents with more coping skills have a lower perception of social distance between the original and destination countries and have had more sociocultural Adjustment, and  have been more adjusted with destination country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coping skills
  • social distance
  • sociocultural Adjustment
  • psychological adjustment
  • immigrant adolescents