بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

3 دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکدة اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساختن یک مقیاس بومی و کوتاه سالمندآزاری و بررسی کردن ویژگی‌های روان‌سنجی آن در گروهی از سالمندان استان البرز بود. در مرحلۀ اول پژوهشگران با بهره­گیری از پیشینة پژوهش روان‌شناسی و روان‌پزشکی ملاک‌های شاخص سوء رفتار با سالمند را استخراج کردند. در مرحلۀ دوم ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش­نامه با استفاده از روایی سازه و همسانی درونی بر روی گروهی از سالمندان بررسی شد. جامعۀ آماری سالمندان ساکن استان البرز در سال 1396 بودند. با روش نمونه­ گیری دردسترس 400 نفر (186 نفر مرد و 214 نفر زن) انتخاب شدند. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، از میان خرانة 41 گویه‌ای 23 گویه باقی ماند که با روش تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. درنهایت 3 عامل آزار هیجانی و کلامی (14 گویه)، غفلت (6 گویه) و آزار مالی (3 گویه) برای مقیاس سالمندآزاری ـ فرم کوتاه تعیین شد. محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (84/0) و بازآزمایی (96/0) مؤید همسانی درونی مناسب پرسش­نامه بود. یافته‌ها بیانگر آن است که پرسش نامۀ سالمندآزاری ـ فرم کوتاه ابزاری پایا جهت بررسی سوء رفتار نسبت به سالمندان در جامعۀ ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of psychometric properties of native and brief Elder Abuse Scale in a group of elders in Alborz province

نویسندگان [English]

  • Shahrbanoo Ghahari 1
  • Maryam Yekefallah 2
  • Mehran Zarghami 3
  • Hamed Kavand 2
  • Bahram Gheitarani 2
1 Iran University of Medical Sciences (IUMS)
2 Islamic Azad University, Tonekabon Branch
3 Department of Psychiatry, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences. Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences
چکیده [English]

This study aimed at designing and studying psychometric properties of native elder abuse scale (short form) in a group of elders in Alborz Province. This was a descriptive-correlational study that was conducted within two steps using combined method including qualitative and quantitative steps. At first step, authors employed psychology and psychiatric literature and phenomenology method to conduct a deep interview with psychologists and elders then extracted measures of mistreatment toward elders. At second step, psychometric properties of questionnaire were examined among elders living in Alborz Province using content validity and internal consistency. Statistical population (N=400; 186 men and 215 women) in quantitative step included elders living in Alborz province who were selected using convenient sampling method in 2017. According to the results obtained from first step of explanatory factor analysis, 23 items out of 41 items remained in questionnaire then evaluated using confirmatory factor analysis based of structural equation modeling (SEM) or multivariate analysis with latent variables. Ultimately, 4 factors of verbal abuse (10 items), emotional abuse (6 items), neglect (4 items), and financial abuse (3 items) were selected for short form of elder abuse scale. Calculated Cronbach’s alpha coefficient (0.84) and retest coefficient (0.96) approved suitable internal consistency of questionnaire. Findings indicated that elder abuse scale-short form (23-item) made it possible to examine different dimensions of abuses measuring the above-mentioned 4 factors and results obtained from validity and reliability indicated optimal function of this instrument to measure mistreatment toward elders in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elder Abuse
  • Psychometrics
  • Validation
  • Elders