بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش­نامۀ سبک‌های هویت (ISI-5) در گروهی از نوجوانان ایرانی است. پس از برگردان نسخۀ اصلی پرسش­نامۀ سبک‌های هویت به فارسی و اصلاح و تأیید آن از سوی پنج استاد روان‌شناسی و زبان انگلیسی و سپس بازترجمه از فارسی به انگلیسی توسط مترجمی دیگر و تأیید توسط مؤلف اصلی پرسش­نامه، فرم نهایی آن در 373 (189 دختر، 184 پسر) دانش‌آموز دبیرستانی شهرستان شهریار ـ که به­صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند ـ اجرا شد. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و باز‌آزمایی و به­منظور تعیین روایی از روایی هم­زمان و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد ساختار سه عاملی پرسش­نامه برازش کافی را دارد. ضرایب آلفای کرونباخ برای سه زیرمقیاس این آزمون از 67/0 تا 79/0 به­دست آمد. ضرایب بازآزمایی خرده‌مقیاس‌های سه­گانة پرسش­نامه از 77/0 تا 81/0 به­دست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهند نسخة فارسی پرسش­نامه سبک‌های هویت در نمونۀ ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و قابلیت استفاده در پژوهش را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Revised Identity Styles Inventory (ISI-5) among a Group of Iranian Adolescents

نویسندگان [English]

  • Abbas Marzban
  • Mohammad-Raza Abedi
  • Parisa Nilforooshan
University of Isfahan
چکیده [English]

The current study aimed to evaluate the validity and reliability of the 5th revision of Identity Styles Inventory (ISI-5) in a group of Iranian adolescents. ISI-5 was translated from English to Persian, and then the Persian version was edited by 5 experts in psychology and English language, back-translated from Persian to English by another translator and was confirmed by the author of the source version. The final Persian version of ISI-5 was administered among 373 high school students (189 female, 184 male) of Shahriar (Shahriar, Tehran Province, Iran) who were selected through multi-stage cluster sampling method. The reliability of the scale was determined by Cronbach's alpha and test-retest; and validity of the scale was confirmed by simultaneous validity and confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha coefficients for the three sub-scales of this test were between 0/67 and 0/79. The test-retest coefficients of the three subscales of the  Persian version of ISI-5 were between 0/77 and 0/81. The findings indicated that the Persian version of ISI-5 has a good validity and reliability for Iranian sample and is applicable in research cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Styles
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Validity
  • Reliability
  • Iranian adolescents