اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اورمیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اورمیه

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش فرهنگی بومی بر مبنای رویکرد انتقادی بر کاهش از خودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان ایرانی بود. روش مطالعۀ حاضر از نوع مطالعات شبه‌آزمایشی بر اساس طرح آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بر این اساس، 40 نفر زبان‌آموز از بین آموزشگاه‌های شهر تبریز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و برنامۀ آموزش هوش فرهنگی بومی‌شده طی 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و هر دو گروهِ کنترل و آزمایش به پرسش‌نامۀ ازخودبیگانگی تحصیلی در دو مرحلة پیش‌آزمون و پس‌آزمون پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از آزمون کواریانس چندمتغیری نشان داد که مداخلۀ آموزشی اثر معنی‌داری بر کاهش احساس بی‌معنایی، احساس انزوا و ناتوانی در گروه آزمایشی داشت. نتایج به‌دست آمده در حالت کلی بیانگر تأثیر آموزش برنامۀ هوش فرهنگی بومی‌شده بر حفظ هویت ایرانی و کاهش از خودبیگانگی زبان‌آموزان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of an endemic cultural intelligence training program on academic alienation among English language learners

نویسندگان [English]

  • Hojjat Mahmoudi 1
  • Tahere Mostafaloo 2
  • Javad Abdeli Soltan Ahmadi 2
  • Solmaz Pournaseh 3
1 Urmia University
2 Islamic Azad University, Urmia Branch
3 Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of a critical approach-based Endemic Cultural Intelligence Training Program (ECITP) on academic alienation in Iranian English language learners. The present study was a quasi-experimental research based on a pretest-posttest experimental design with a control group. For this purpose, 40 language learners were selected from Tabriz English language institutes by using cluster sampling method. The ECITP was implemented on experimental group in 8 sessions; both the control group and the experimental group answered an academic alienation questionnaire in two pretest and posttest levels. The findings of multivariate covariance showed that the teaching intervention was effective on the reduction of meaninglessness, powerlessness and isolation in the experimental group. In conclusion, the results generally demonstrated the effectiveness of the ECITP on the maintenance of self-identity and reduction of academic alienation in the Iranian English language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Alienation
  • meaninglessness
  • Powerlessness
  • isolation
  • cultural intelligence