روابط صفت‌های اخلاقیِ حرص و تکبر با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط میان طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و صفت‌های اخلاقی حرص و تکبر انجام شد. روش پژوهشْ توصیفی و از نوع هم‌بستگی بود. جامعۀ آماری عبارت بود از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای قم و دامغان. 478 دانشجو از رشته‌های مختلف (شامل 112 مرد و 366 زن) به روش نمونه‌گیری غیرتصادفیِ در دسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، مقیاس اسلامی حرص، و مقیاس اسلامی تکبر پاسخ دادند. داده‌ها با روش‌هایی همچون ضریب هم‌بستگی پیرسون و رگرسیونِ گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که نمرۀ کل و همۀ حوزه‌های طرح‌واره‌ای با حرص و تکبر ارتباط مثبت داشتند. همچنین، حوزه‌های بریدگی و طرد و محدودیت‌های مختل، توانایی تبیین بخش معناداری از واریانس حرص و تکبر را داشتند. این نتایج گویای آن بود که می‌توان برای شناسایی و احتمالاً اصلاح کردن ناهنجاری‌های عمیق اخلاقی مانند حرص و تکبر، از تلاش‌هایی برای بررسی و کاهش دادن تأثیر یا ناکارآمدسازی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relations between early maladaptive schemas and the moral traits of greed and arrogance

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Shamsi Nejad 1
  • Nader Monirpoor 2
  • Abbasali Haratian 3
1 Islamic Azad University, Tafresh Branch
2 Islamic Azad University, Qom Branch
3 Research Institute of Hawzeh and University
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relations between the early maladaptive schemas from one hand and the moral traits of greed and arrogance from the other hand‎. The research method was descriptive-correlation type and the statistical population includes students of Islamic Azad University of Qom and Damghan. 478 students from various diciplines (including 112 male and 366 female) were selected through non-randomizied convenience sampling, and responded to the early maladaptive schemas questionnaire and the Islamic scales of greed and arrogance. The data were analyzed using methods such as Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that total score and all areas of the early maladaptive schemas have positive relations with greed and arrogance. Also areas of disconnection and rejection, and impaired limits could explain a significant part of the variance of greed and arrogance. It seems that assessing and reducing the impact of early maladaptive schemas could be used to identify and possibly modify deep moral disorders such as greed and arrogance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • moral traits
  • greed
  • arrogance