مطالعة کیفی عوامل مذهبی مؤثر در شکل گیری خانوادة سالم براساس بافت فرهنگی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی

چکیده

عوامل مذهبی جایگاه مهمی در بافت فرهنگی اجتماعی کشور دارد و وضعیت سلامت  خانواده  از باورها و  رفتارهای معنوی و مذهبی متأثر است. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مذهبی مؤثر بر خانوادۀ سالم می­پردازد. مطالعۀ حاضر  به روش کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. بدین منظور 13 والد به روش نمونه­گیری نظری و با استفاده از مصاحبۀ عمیق در طول یک دورۀ 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده­ها جمع­آوری، ثبت، کدگذاری و در قالب مقوله­های اصلی، بخش­بندی شدند. نتایج حاصل از تحلیل کدگذاری مصاحبه­ها به شناسایی 9 زیرمقوله و 2 مقولۀ اصلی شامل باورهای مذهبی و تقیدات مذهبی منجر شد. عوامل مذهبی همچون انجام واجبات دینی، صبوری، گذشت، کفویت در جهان­بینی، توکل داشتن و خیرخواهی بر سلامت خانواده مؤثر شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد در خانوادۀ سالم عواملی نقش دارند که از عوامل دینی متأثر هستند. این عوامل در سلامت خانواده نقش بسیار مهمی ایفا می­کنند. بنابراین، لزوم توجه بیشتر به عوامل مذهبی در پرداختن به خانواده­ها در بافت فرهنگی کشورمان اهمیت اساسی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of religious factors involved in the formation of a healthy family on the basis of social-cultural context

نویسنده [English]

  • Javad Khodadadi-Sangdeh
Kharazmi University
چکیده [English]

Religious factors play an important role in the social-cultural context of the country,
and the family's health status is affected by spiritual and religious beliefs and
behaviors. Accordingly, the present study aims to identify religious factors affecting
a healthy family. The present study was carried out through qualitative and
phenomenological methods. For this purpose, by using theoretical sampling method
and a deep interview during a 12-month period, 13 parents were studied. The data
were collected, recorded, encoded and categorized into main categories. The results
of the analysis of the encoding of the interviews led to the identification of nine sub
categories and two main categories including religious beliefs and religious
constraints. Religious factors such as religious duties, patience, forgiveness, shared
worldviews, trust, and benevolence have been identified as influential on the health
of family. The results of the research showed that in the healthy family, there are
factors that are influenced by religious factors. These religious factors play a very
important role in family health. Therefore, the necessity of paying more attention to
religious factors in addressing families in the social-cultural context of our country
is of essential importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Religion
  • Family
  • and social-cultural context