درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان، مربی آموزش عالی امین

2 استاد تمام روان شناسی عمومی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد تمام روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین درمان بومی آسیب افسردگی مزمن است. اینپژوهشبهشیوۀکیفیوبا استفادهازروشنظریۀبرخاستهازداده­ها انجامگرفته است.جامعۀ آماری شامل 1.کلیۀ مقالات و کتاب­های موجود، 2. نظریات درمانگران و صاحبنظران دربارۀ افسردگی مزمن و 3.کلیۀ مبتلایان به افسردگی مزمن مراجعه­کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان ـ درمانی و سلامت روانی در شهر اصفهان در گروه سنی 25 الی 60 سال است که به­طور سرپایی درمان شدند. از میان متون مرتبط، تعداد60 مقاله و از مبتلایان به افسردگی مزمن به شیوۀ هدف­مند 12 نفر، انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مصاحبۀ بالینیِ ساختاریافته برای اختلال‌های افسردگی مزمن در5-DSM(Scid-5-cv)، مصاحبه با سؤالات باز و به­صورت نیمه­ساختاریافته و مقیاس 24 آیتمی همیلتون (HRSD24) بود و نتایج حاصل از مراحل کدگذاری داده­ها نشان داد که آسیب­های مرتبط با افسردگی مزمن در قالب مقوله­های عوامل شناختی و رفتاری، ناامیدی به درمان، داشتن سوابق قبلی انواع افسردگی، تشخیص نامناسب، درمان نامناسب، عامل خانوادگی و روابط اجتماعی و نیز شغلی و تحصیلی و مالی، طبقه­بندی شدند. بنابراین، پروتکل درمانی بومیِ مبتنی بر  این الگو، بر اساس مقوله­های مذکور بود و با توجه به اثربخشی درمان­­های پیشین، این پروتکل درمانی ترکیبی بود از طرح­وارۀ درمانی(ST)، روان­درمانی تحلیل سیستم رفتاری شناختی (CBASP)، فعال­سازی رفتاری(BAT)، روان­درمانی بین فردی (IPT) و شناختی ـ رفتاری(CBT).

عنوان مقاله [English]

Indrgenous treatment for chronic depression

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad-Reza Samsam Shariat 1
  • Hamid Taher Neshatdoost 2
  • Mehrdad Kalantari 2
  • Seyyed Hamid-Reza Arizi Samani 3
1 University of Isfahan. Instructor in Amin Institute of Higher Education
2 University of Isfahan
3 University of Isfahan
چکیده [English]

This study aims to describe the local treatment for chronic depression. The research
has been carried out through qualitative method and grounded theory method. The
statistical society of the research includes 1) all the available articles and books; 2)
the theories of therapists and experts on chronic depression; 3) all the chronic
depression patients in 25-60 age group who referred Isfahan’s Centers for
Counseling, Psychotherapy Services, and Mental Health, and received outpatient
treatment in three months (Summer 2017). From among the relevant texts, and
people with chronic depression 60 articles and 12 patients were selected through the
purposive sampling technique. The tools that were used include structured clinical
interview for chronic depression disorders in DSM-5(Scid-5-cv), a semi-structured
interview with open questions, and Hamilton’s 24-item scale (HRSD24). The results
of data encoding show that chronic depression relevant traumas can be categorized
into cognitive and behavioral factors, disappointment to treatment, previous history
of depression, inappropriate diagnosis, inappropriate treatment, family factor, and
social-occupational-financial relations. Therefore, this model suggests a local
therapeutic protocol that is based on the above categories, and regarding the
effectiveness of previous therapies, this therapeutic protocol is a combination of
Schema Therapy (ST), Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
(CBASP), Behavioral Activation Therapy (BAT), Interpersonal Psychotherapy
(IPT), and Cognitive Behavioral Treatment (CBT).

کلیدواژه‌ها [English]

  • indrgenous model
  • indrgenous treatment
  • depression disorder
  • and chronic depression