تأثیر الگوی تدریس تعاملی آموزش الکترونیک بر خودکارآمدی تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش‌آموزان دختر ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، پژوهشکدة تحقیق و توسعۀ علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر الگوی تدریس تعاملی آموزش الکترونیک بر خودکارآمدی تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش‌آموزان دختر ابتدایی صورت گرفته است. روش تحقیق نیمه‌آزمایشی است. در تحقیق حاضر به‌علت گستردگی جامعۀ آماری نمونه‌گیری به روش تصادفی­ مرحله‌ای انجام شد و30 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده و پرسش‌نامۀ مهارت اجتماعی و پرسش‌نامة خودکارآمدی تحصیلی بر روی آن‌ها انجام شده است. سپس به‌طور تصادفی ساده این تعداد در دو گروه 15 نفری یکی گروه آزمایش و دیگری گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در یک ماه و طی 4 جلسۀ 45 دقیقه‌ای مفید در کلاس به شیوۀ تدریس تعاملی آموزش الکترونیک آموزش دیدند، درحالی که گروه کنترل در طی این مدت برنامۀ روزانۀ معمول خود را دنبال می‌کردند و هیچ‌گونه مداخلۀ آموزشی دریافت نکردند. پس از اجرای برنامۀ آموزشی، مجدداً پرسش‌نامه بر روی هر دو گروه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که شرکت در کلاس‌های مبتنی‌بر الگوی تدریس تعاملی آموزش الکترونیک بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورۀ ابتدایی به‌طور معناداری مؤثر بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که الگوی تدریس تعاملی آموزش الکترونیک بر مهارت اجتماعی در ابعاد همکاری، ابراز وجود، خویشتن‌داری و همدلی، تأثیر مثبت و معنادار داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of interactive teaching model of E-learning on academic self-efficacy and social skills of female students

نویسندگان [English]

  • Fateme Nasseri 1
  • Mohamad Armand 2
1 Faculty of Humanities, University of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate professor in curriculum studies the research institute for research & development in humanities the organization for researching and composing university textbooks in the humanities(samt), Tehran ,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of interactive teaching model of e-learning on academic self-efficacy and social skills of female elementary students. The research method is quasi-experimental. In the present study, due to the large statistical population, random sampling was performed and 30 people were selected as the sample and Garsham and Elliott (1999) social skills questionnaire and researcher-made academic self-efficacy questionnaire were performed on them. Then, by simple random number, this number was replaced in two groups of 15 people, one in the experimental group and the other in the control group. The experimental group was trained in interactive e-learning in one month and in 4 useful 45-minute sessions in the classroom, while the control group followed their usual daily schedule during this period and did not receive any educational intervention. After the training program, the questionnaire was administered to both groups again. Data analysis using analysis of covariance showed that attending classes based on the interactive teaching model of e-learning had a significant effect on the academic self-efficacy of female elementary school students. These results show that the interactive teaching model of e-learning has a positive and significant effect on social skills in the dimensions of: cooperation, assertiveness, self-control and empathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive teaching model
  • E-learning
  • Academic self-efficacy
  • Social skills
  • Students
درفشان، م.، و یوسفی، ف. (1396). بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده. جامعه‌شناسی کاربردی، 2 (28)، 91­114.
دورودیان، ز. (1392). تأثیر روش ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 92­91 استان تهران. روان‌شناسی افراد استثنایی، 2، 85­102.
سالاری، ص.، و سالاری، ا. (1395). روش تدریس فعال، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ساری، https://civilica.com/doc/598356
کریم‌نژاد لالمی، ز.، و کریم‌نژاد لالمی، ف. (1400). روش‌های تدریس کارآمد در آموزش مجازی. ششمین کنفرانس علمی پژوهشی ره‌یافت‌های نوین در علوم انسانی ایران.
کیخای فرزانه، م. (1390). اثربخشی گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان. روان‌شناسی تربیتی، 5، 103­116.
همایی، ر.، کجباف، م.ب.، و سیادت، س.ع. (1390). تأثیر قصه‌گویی بر سازگاری کودکان. مطالعات روان‌شناختی، 5 (2)، 133­149.
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.). Encyclopedia of human behavior (pp. 71-81). New York: Academic Press.
Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press.
Dumpit, D. Z., & Fernandez, C. J. (2017). Analysis of the use of social media in Higher Education Institutions (HEIs) using the Technology Acceptance Model. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1), 5.
Fuller, B., Liu, Y., Bajaba, S., Marler, L. E., & Pratt, J. (2018). Examining how the personality, selfefficacy, and anticipatory cognitions of potential entrepreneurs shape their entrepreneurial intentions. Personality and Individual Differences, 125, 120–125.
 Gul, E. (2014). Efficacy of skill development techniques: Empirical evidence. Journal of Education and Educational Development, 1(2), 134-144.
Kelsey, K. (2014). 7 Online? Matter Interaction Does: Distance a Administration Learning Distance of Journal,Internet[.westga.www://http: from Available. 52.kelsey72/summer72/ojdla/7Edistance/%edu html.
Kate, T., Benjamin, S., & Kimberley, N., (2019). Miscalibration of self-efficacy and academic performance: Self-efficacy ≠ self-fulfilling prophecy. Learning and Individual Differences, 69, 182-195.
Laurencelle, F., & Scanlan, J. (2018). Graduate Students’ Experiences: Developing Self-efficacy. International Journal of Nursing Education Scholarship, 15(1), 1–10.
Penn, L. T., & Lent, R. W. (2018). The Joint Roles of Career Decision Self-Efficacy and Personality Traits in the Prediction of Career Decidedness and Decisional Difficulty. Journal of Career Assessment, 27(3), 457-470.
Satici, S. A., & Can, G. (2016). Investigating academic self-efficacy of university students in terms of socio-demographic variables. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1874-1880.
Segrin, C., & Flora, J. (2015). Poorsocial skills are a vulnerability factor in the development of psychosocial problems. Human Communication Research, 26, 489-514.
Shahzad, Kh., & Naureen, S. (2017). Impact of Teacher Self-Efficacy on Secondary School Students' Academic Achievement. Journal of Education and Educational Development, 4(1), 48-72.
Shi, Y., Peng, C., Yang, H. H., & MacLeod, J. (CZJ2018). Examining interactive whiteboard-based instruction on the academic self-efficacy, academic press and achievement of college students. Open Learning, 33(2), 115-130.
Stuart, G. W., & Sundeen, S. J. (1995). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Fifth Edition. St. Louis: Mosby.
Zheng, L., Dong, Y., Huang, R., Chang, C. Y., & Bhagat, K. K. (2018). Investigating the interrelationships among conceptions of, approaches to, and self-efficacy in learning science. International Journal of Science Education, 40(2), 139–158.