اولویت‌بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه میسوری در کانزاس سیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزشی و توسعۀ منابع انسانی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

به‌نظر می‌رسد اهداف و آرزوهای زندگی تحت‌تأثیر فرهنگ هستند. فرهنگ‌های فردگرا به افراد اجازه می‌دهند که خودشان سبک زندگی‌شان را براساس ترجیحات و نگرش‌های خود انتخاب کنند، اما در فرهنگ‌های جمع‌گرا اهداف شخصی افراد به اهداف جمع وابسته است. هدف پژوهش حاضر مطالعۀ نقش فرهنگ در اولویت‏بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی و آمریکایی بود. این پژوهش به روش توصیفی طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 250 نفر دانشجوی ایرانی و 164 نفر دانشجویان آمریکا بودند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از شاخص آرزو بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که اولویت‌بندی دانشجویان آمریکایی به‌ترتیب شامل اهداف و آرزوهای ذاتی، خودجسمانی، تعالی‌خود و بیرونی و دانشجویان ایرانی به‌ترتیب شامل اهداف و آرزوهای ذاتی، خودجسمانی، بیرونی و تعالی‌خود است. همچنین اولویت‌بندی ابعاد اهداف و آرزوهای دانشجویان آمریکایی به‌ترتیب شامل ارتباط یا پیوندجویی، پذیرش‌خود، سلامت جسمانی، احساس اجتماعی، لذت‌جویی، معنویت، ثروت، شهرت، هم‌نوایی و جذابیت ‌بدنی و دانشجویان ایرانی به‌ترتیب شامل پذیرش‌خود، سلامت جسمانی، احساس اجتماعی، ثروت، لذت‌جویی، معنویت، شهرت، هم‌نوایی، جذابیت ‌بدنی و ارتباط یا پیوندجویی است. درمجموع دانشجویان آمریکایی بیشتر از دانشجویان ایرانی به هدف «ارتباط یا پیوندجویی» توجه کرده‌اند. درواقع با توجه به تقسیم‌بندی اهداف درونی و بیرونی براساس فرهنگ فردگرا و جمع‏گرا، و این نکته که اولویت اول دانشجویان ایرانی (پذیرش ‌خود)، ‌در فرهنگ فردگراست، برخلاف انتظار، فردگرایی در دانشجویان ایرانی بیشتر از دانشجویان آمریکایی بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the goals and aspirations of the students of Allameh Tabatabai University and the University of Missouri–Kansas City

نویسندگان [English]

  • houshang garavand 1
  • Mohammad Reza Ahanchian 2
1 Assistant professor of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 , Department of Educational Administration and Human Resource Development, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Life goals and aspirations seem to be influenced by culture. Individualist cultures allow individuals to choose their own lifestyles based on their own preferences and attitudes; but in collectivist cultures, individuals' personal goals depend on collective goals. The aim of the present research is to study the role of culture in prioritizing goals and aspirations of Iranian and American students. This study was designed and implemented descriptively. The sample consisted of 250 Iranian students and 164 American ones. Data were collected using an Aspiration Index (AI). Friedman test was used to analyze the data. The results of Friedman test showed that the prioritization of American students includes intrinsic, self-physical, self-transcendence and extrinsic goals and aspirations, and Iranian students include intrinsic, self-physical, extrinsic and self-transcendence goals and aspirations, respectively. Also prioritizing the dimensions of American students' goals and aspirations, including relatedness or affiliation, self-acceptance, physical health, community feeling, hedonism, spirituality, wealth, fame, conformity, and physical attractiveness and Iranian students include self-acceptance, physical health, community feeling, wealth, hedonism, spirituality, fame, conformity, physical attractiveness, and having a sincere and relatedness or affiliation, respectively. In general, American students have paid more attention to the goal of "relatedness or affiliation" than Iranian students. In fact, considering the division of internal and external goals based on individualistic and collectivist culture, Contrary to expectations, individualism was higher in Iranian students than in American students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • prioritizing goals and aspirations
  • Iranian students
  • American students
اسعدی، س م.، فرناز، ا.، اچ نایت، ک.، اچ الفنباین، م.، و فرزین، ر. (1385). رابطۀ فردگرایی و جمع‏گرایی با شیوۀ دانستن مستقل و ارتباطی در دانشجویان ایرانی و آمریکایی. تازه‌های علوم‌شناختی، 8 (1)، 17­22.
آن‌ماری ر.، و اودیل، ب. (1971). روان‌شناسی اجتماعی (مقدمه‏ای بر نظریه‏ها، آیین‌ها در روان‌شناسی اجتماعی). ترجمۀ س.م. دادگران (1370). تهران: مروارید.
پاینده، م.، و جعفرزاده‌پور، ف (1389). بررسی رابطۀ میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان دهدشت. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 5 (5)، 101­122.
خالقی‌فر، م. (1381). بررسی‌های ارزش‌های مادی و فرامادی جوانان تحصیل‌کردۀ ایرانی و عوامل مؤثر بر آن و رابطۀ آن با برخی از نشانگان فرهنگی. نامۀ پژوهش فرهنگی، 7 (3)، 107­158.
خواجه‌نوری، ب. (1385). بررسی رابطۀ مؤلفه‌های فرایند جهانی شدن و مشارکت اجتماعی زنان مطالعۀ موردی: تهران، شیراز و استهبان. رسالۀ دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز.
خواجه‌نوری، ب.، پرنیان، ل.، و جعفری، م. (1392). مطالعۀ رابطۀ جهانی شدن فرهنگی با فردگرایی و جمع‌گرایی جوانان موردمطالعه: شهر شیراز. جامعه‌شناسی کاربردی، 24 (4)، 43­66.
خواجه‌نوری، ب.، و مقدس، ع ا. (1388). رابطۀ بین تصور از بدن و فرایند جهانی شدن، مطالعۀ موردی: زنان شهرهای تهران. جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، 20 (1)، 1­24.
خیر، م. (1388). مقایسۀ اهداف زندگی در دانشجویان سال اول رشته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی در ایران و آمریکا. روان‌شناسی و علوم تربیتی، 39 (3)، 69­97.
سبزه‌آرای لنگرودی، م.، سرافراز، م ر.، و قربانی، ن. (1394). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو. مطالعات روان‌شناختی، 11 (1)، 97­115.
سهامی، س. (1387). اولویت‌های ارزشی دانشجویان. پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، 2 (2)، 18­39.
علیق‌امیمه، م.، آگیلاروفایی، م.، و رسول‌زاده طباطبایی، س ک. (1388). الگوی صلاحیت روانی­ اجتماعی تایلر: مقایسۀ دانشجویان ایرانی و لبنانی. روان‌شناسی تحولی، 6 (21)، 47­54.
کارشکی، ح.، گراوند، ه.، و دهقانی نیشابوری، م. (1391). نقش شکاف بین اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن‌ها در شادکامی دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 2 (2)، 133­154.
کرمی، ب.، و هاشم‌زاده، ا. (1389). مطالعۀ جامعه‌شناختی برخی از اولویت‌های ارزشی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ایران و دانشگاه میسور هندوستان. مطالعات جامعه‌شناسی، 2 (6)، 157­171.
کلائی، ا.، خدادادی سنگده، ج.، و گوهری‌پور، م. (1397). شناسایی بسترهای فرهنگی­ اجتماعی شکل‌دهندۀ رضایت از ازدواج. روان‌شناسی فرهنگی، 2 (1)، 79­99.
محمدی، ش. (1387). ارتباط بین‌فرهنگی دو کشور ایران و هند درخصوص ویژگی‌های شخصیتی و رابطۀ آن با خشنودی شغلی دبیران. علوم تربیتی و روان‌شناسی، 15 (1)، 33­52.
مرتضوی، ش. (1370). آشنایی با روان‌شناسی بین‏فرهنگی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
نجاتی، و. (1391). بررسی شاخص‌های عصب‌شناختی فرهنگ مردم ایران و تدوین کاربست‌های آن در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. طرح پژوهشی، مرکز بررسی‌های استراتژیک.
نصراصفهانی، ع.، نظری، ح.، و احمدی، ع. (1392). بررسی ساختار اوقات فراغت جوانان شهر اصفهان با تأکید بر جایگاه تربیت بدنی و ورزش. شیراز: مجموعه‌مقالات کنگرۀ ملی اوقات فراغت و سبک زندگی، صص 714­729.
وثوقی، م.، میرزایی، ح.، و رحمانی، ج. (1384). فردگرایی و جمع‌گرایی ایرانیان از دید سیاحان خارجی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1 (2 و 3)، 303­322.
ولف، س. (1382). معنای زندگی. ترجمۀ م.ع. عبدالهی. فلسفه و الهیات: نقد و نظر، 8 (30­29)، 27­37.
Abela, A. M. (2005). Shaping a national identity: Malta in the European Union. International Journal of Sociology, 35(4), 10-27.
Bardi, A., & Schwartz, S. H. (1996). Relations among sociopolitical values in Eastern Europe: Effects of the communist experience? Political Psychology, 17 (3), 525-549.
Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Pandey, J., Segall, M. H., & Kâğıtçıbaşı, Ç. (1997). Handbook of cross-cultural psychology: Theory and method (Vol. 1): John Berry.
Cox, D. T., Hudson, H. L., Plummer, K. E., Siriwardena, G. M., Anderson, K., Hancock, S.,... & Gaston, K.J. (2018). Covariation in urban birds providing cultural services or disservices and people. Journal of applied ecology, 55(5), 2308-2319.
Côté, J. E. (2006). Acculturation and Identity. Human Development, 49(1), 31-35.
Cox, W. M., & Klinger, E. (2011). Handbook of motivational counseling: Goal-based approaches to assessment and intervention with addiction and other problems: John Wiley & Sons.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Levels of analysis, regnant causes of behavior and well-being: The role of psychological needs. Psychological inquiry, 22(1), 17-22.
Deci, E. L., & Vansteenkiste, M. (2003). Self-determination theory and basic need satisfaction: Understanding human development in positive psychology.
Evans, P., McPherson, G. E., & Davidson, J. W. (2013). The role of psychological needs in ceasing music and music learning activities. Psychology of Music, 41(5), 600-619.
Feather, N. T. (1975). Values in education and society: Free Press.
Green, E. G., Deschamps, J.-C., & Paez, D. (2005). Variation of individualism and collectivism within and between 20 countries: A typological analysis. Journal of cross-cultural psychology, 36(3), 321-339.
Grouzet, F. M., Kasser, T., Ahuvia, A., Dols, J. M. F., Kim, Y., Lau, S.,... Sheldon, K. M. (2005). The structure of goal contents across 15 cultures. Journal of personality and social psychology, 89(5), 800-816.
Stein, L., Jenkins, H., Ford, S., Green, J., Booth, P., Busse, K., et al. (2014). Spreadable media: creating value and meaning in a networked culture. cinema Journal, 53(3), 152-177.
Heine, S. J., Lehman, D. R., Markus, H. R., & Kitayama, S. (1999). Is there a universal need for positive self-regard? Psychological review, 106(4), 766-794.
Heiserman, R. L. (1978). Early Identification of Nonpersisting Beginning Students, Oklahoma State University.
Hofstede, G. (1980). Culture and organizations. International studies of management & organization, 10(4), 15-41.
Hofstede, G. (1981). Management control of public and not-for-profit activities. Accounting, Organizations and society, 6(3), 193-211.
Inglehart, R. (1981). Post-materialism in an environment of insecurity. American political science review, 75(4), 880-900.
Inglehart, R. (1990). Values, ideology, and cognitive mobilization in new social movements. Challenging the political order: new social and political movements in western democracies, 43-66.
Inglehart, R. (1997). Modernization and Post-modernization.. Cultural, Economic.
Inglehart, R. F. (2010). Faith and freedom: Traditional and modern ways to happiness. In E. Diener, J. F. Helliwell, & D. Kahneman (Eds.), International differences in well-being (pp. 351–397). Oxford University Press.
Kasser, T. (1996). Aspirations and well‐being in a prison setting 1. Journal of Applied Social Psychology, 26(15), 1367-1377.
Kasser, T., & Ryan, R. M. (1993). A dark side of the American dream: correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of personality and social psychology, 65(2), 410-422.
Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and social psychology bulletin, 22(3), 280-287.
Minkov, M. (2009). Predictors of differences in subjective well-being across 97 nations. Cross-cultural research, 43(2), 152-179.
Sheikholeslami, R., & Arab-Moghaddam, N. (2010). Relations of autonomy and adjustment in Iranian college students: a cross-culture study of self-determination theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5 (2010), 1831-1835.
Nasehi- Behnam,v. (1985). Change and the Learning family. Current Anthropology, 26 (5),557-562.
Ohbuchi, K.-I., Fukushima, O., & Tedeschi, J. T. (1999). Cultural values in conflict management: Goal orientation, goal attainment, and tactical decision. Journal of cross-cultural psychology, 30(1), 51-71.
Oishi, S., & Diener, E. (2003). Culture and well-being: The cycle of action, evaluation, and decision. Personality and social psychology bulletin, 29(8), 939-949.
Oishi, S., Diener, E., Lucas, R. E., & Suh, E. M. (2009). Cross-cultural variations in predictors of life satisfaction: Perspectives from needs and values. In Culture and well-being (pp. 109-127): Springer.
Oyserman, D., Coon, H. M., & Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological bulletin, 128(1), 3-72.
Pervin, L. A. (2015). Goal concepts in personality and social psychology: Psychology Press.
Powers, S. B. (2013). Implications of Individualism and Collectivism on the Individual's Social Identity.
Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
Smith, P. B., and Schwartz, S. H. (1997). Values. In J. W. Berry, M. H. Segall and C. Kagitcibasi (Eds). Handbook of Cross- Cultural Psychology (75-118). Boston: Allyn and Bacon.
Smith, P. B., Peterson, M. F., & Schwartz, S. H. (2002). Cultural values, sources of guidance, and their relevance to managerial behavior: A 47-nation study. Journal of cross-cultural psychology, 33(2), 188-208.
Tavakoli, M. (2012). Do Iranian and Canadian females make different personal decisions? Sociology Mind, 2(1), 127-132.
Triandis, H. C. (2001). Individualism‐collectivism and personality. Journal of personality, 69(6), 907-924.
Triandis, H. C., & Triandis, L. M. (1960). Race, social class, religion, and nationality as determinants of social distance. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 61(1), 110-118.
Triandis, HC, Leung, K., Villareal, MJ, and Clack, FL. (1985). Allocentric versus idiocentric tendencies: Convergent and discriminant validation. Journal of Research in Personality, 19 (4), 395-415.
Voronov, M., and Singer, J. A. (2002). The myth of individualism-collectivism: A critical review. The Journal of Social Psychology, 142(4), 461-480.
Wong, N. Y., and Ahuvia, A. C. (1998). Personal taste and family face: Luxury consumption in Confucian and Western societies. Psychology & Marketing, 15(5), 423-441.