مدل اعتیاد به اینترنت براساس هوش فرهنگی، پنج عامل بزرگ شخصیت، و رفتارهای پرخطر، با میانجی‏گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین یک مدل برای اعتیاد به اینترنت براساس هوش فرهنگی، پنج عامل بزرگ شخصیت، و رفتارهای پرخطر، با میانجی‏گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان بود. بدین منظور یک مطالعۀ کاربردی از نوع توصیفی­ هم‌بستگی و با روش معادلات ساختاری شکل گرفت. جامعۀ آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 312 نفر تعیین شد که به روش در دسترس از بین افراد جامعۀ آماری پژوهش انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت، پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، هوش فرهنگی، تنظیم شناختی هیجان، و رفتارهای پرخطر پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس. و ایموس نسخۀ 22 انجام شد. تحلیل معادلات ساختاری نشان داد مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. به عبارت دیگر هوش فرهنگی، پنج عامل بزرگ شخصیت، و رفتارهای پرخطر، با تنظیم شناختی هیجان رابطه مستقیم داشته و بر آن تاثیر مثبت دارند. علاوه بر آن، تنظیم شناختی هیجان نیز با اعتیاد به اینترنت رابطۀ مستقیم داشته و بر آن تأثیر مثبت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet addiction model based on cultural intelligence, big five personality factors, high-risk behaviors, mediated by cognitive emotion regulation in students

نویسنده [English]

  • Leyla Zoghi
Assistant Professor, Department of Psychology, Amin Police Academy, Tehran. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a model for Internet addiction based on cultural intelligence, big five personality factors, and high-risk behaviors, mediated by cognitive emotion regulation in students. For this purpose, an applied study of descriptive-correlation type and structural equation method was formed. The statistical population included all students of Islamic Azad University, Tehran Electronic Branch. Using the Cochran's formula, the sample size of 312 people was determined by available sampling method from the statistical population of the study and the Internet addiction questionnaire (Kimberly and Young, 1998) big five personality factors of Neo (Mac Gary and Costa, 1995) cultural intelligence (Ang et al., 2004), cognitive emotion regulation (Garnowski and Craig, 2006) and high-risk behaviors (Center for Disease Control, 2008) responded. Data analysis was performed using SPSS software version 22 and AMOSversion 22. Analysis of structural equations showed that the research model has a good fit. In other words, variables of cultural intelligence, big five personality factors and high-risk behaviors have a direct and significant relationship with cognitive regulation of emotion and have a positive effect on it. In addition, cognitive emotion regulation has a direct and significant relationship with Internet addiction and has a positive effect on it. As a result, it can be said that cognitive regulation of emotion, the effect of cultural intelligence, big five personality factors and high-risk behaviors of students on Internet addiction mediates them. (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Addiction
  • Cultural Intelligence
  • Big Five Personality Factors
  • High Risk Behaviors
  • Cognitive Emotion Regulation
آتش‌روز، ب.، پاک‌دامن، ش.، و عسگری، ع. (1387). ارتباط بین پنج رگۀ شخصیتی و پیشرفت تحصیلی. روان‌شناسان ایرانی، 4(16)، 367­ 376.
آقابابائی، ن. (1399). روند پژوهش‌های روان‌شناختی شخصیت در ایران. روان‌شناسی فرهنگی، 4(2)، 179­161.
ابراهیم‌پور، ق.، و علی‏نواز، ف. (1398). رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی، هیجان‌خواهی، ناگویی خلقی با وابستگی به اینترنت در دانش‌آموزان. دانش انتظامی گلستان، 10(2)، 95­114.
اکبری، ب. (1398). رابطۀ خودآگاهی و ویژگی‌های شخصیت با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان. رویش روان‌شناسی، 8 (9)، 157­164.
امانی، ا.، و رعنایی، م. (1398). رابطۀ استفاده از اینترنت و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای با هویت ملی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، محمودآباد.
امیدیان، ف.، و علیپور، ن. (1396). نقش واسطه‏ای هوش فرهنگی در رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 7 (27)، 79­100.
امینی، ر.، محمدپناه اردکان، ع.، و چوبفروش‌زاده، آ. (1399). نقش واسطه‌ای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی‌بر تلفن همراه در رابطة عامل‌های شخصیت با هویت فرهنگی. روان‌شناسی فرهنگی، 4(1)، 157­175.
باقرپور، م.، محبوبی، ط.، و محبوبی، ک. (1395). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی با عملکرد تحصیلی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 11 (1)، 47­59.
پیری، ز.، امیری مجد، م.، بزازیان، س.، و قمری، م. (1398). نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در رابطۀ بین دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت. افق دانش، ۲۶ (۱)، ۳۸­۵۳.
جعفری، ن.، و فاتحی‏زاده، م. (1396). پیش‏بینی اعتیاد به اینترنت بر پایۀ هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 12 (45)، 79­86.
جوادی، ع.، و بارانی، ف. (1396). بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دومین کنگرۀ ملی روان‌شناسی و آسیب‌های روانی­ اجتماعی، چابهار.
حاجی‌زاده، ز. (1397). نقش تنظیم هیجان و هوش فرهنگی در پیش‌بینی نیازهای اساسی روان‌شناختی افراد شرکت‌کننده در نزاع و درگیری گروهی شهر اردبیل. فصلنامۀ علمی - تخصصی دانش انتظامی اردبیل، 5 (20)، 110­143.
ذوقی، ل.، آجیل‌چی، ب.، شاهرضا گماسایی، م.، اعتمادی، ا.ر.، و مشهدی، ف. (1399). پیش‌بینی اعتیاد اینترنتی براساس متغیرهای احساس تنهایی، کیفیت خواب، با میانجی‏گری تنظیم هیجان در زنان متأهل. دوفصلنامۀ پژوهشی انتظامی­ اجتماعی زنان و خانواده، 8 (2)، 596­574.
سامانی، س.، و صادقی، ل. (1389). کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ تنظیم شناختی هیجان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 1(1)، 62­51.
طالقانی‌نژاد، م.ع.، داوری، ر. و لطفی کاشانی، ف. (1400). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سبک‏های کنار آمدن با استرس و هوش هیجانی دانش‌آموزان. فصلنامۀ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11 (43)، 109­129.
عطادخت، ا.، رنجبر، م.ج.، غلامی، ف.، و نظری، ط. (1392). گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با متغیرهای فردی­ اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی. مجلۀ سلامت و مراقبت، 15 (4)، 50­59.
عطریان، ن. (1395). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و تمایل به اعتیاد در جوانان شهرستان شاهین‌شهر. همایش ملی پیشگیری از اعتیاد، شاهین‌شهر و میمه.
علوی‌نژاد، ر.، کوشکی، ش.، باغدارساریانس، آ.، و گلشنی، ف. (1398). الگوی ساختاری اعتیاد به اینترنت براساس صفات ناسازگاری شخصیت و ناسازگاری هیجانی با میانجی‌گری احساس تنهایی دانشجویان. مدل‌ها و روش‌های روان‌شناختی، 10 (37)، 117­138.
فتحی، م.، سهرابی، ف.، و سعیدیان، م. (1392). مقایسۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی در دانشجویان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت. مجلۀ تحقیقات علوم رفتاری، 11 (2)، 90­99.
قدم‌پور، ع.، مهدیانی، ز.، پادروند، ح.، امرایی، ب.، و سوری، ح. (1398). پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر براساس خودتنظیمی عاطفی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی، 15 (53)، 93­108.
قربانی، ط.، شریفی، ا.، و نوروزی، م. (1395). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و دشواری در تنظیم هیجان در افراد وابسته به مواد صنعتی نوین. همایش ملی پیشگیری از اعتیاد.
کاگلین، پ. (2017). ارتقای اثربخشی در روان‌درمانی پویشی. ترجمۀ ب. آجیل‌چی (1398). تهران: ارجمند.
محمدخانی، ش. (۱۳۹۰). شیوع مصرف سیگار، مشروبات الکی و مواد روان‌گردان در نوجوانان ایرانی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 19 (1)، 32­48.
مقدم، ز.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، احدی، ح.، عسکری، پ.، و حیدری، ع. (1393). اثر سبک‌های دلبستگی و سبک‌های والدینی بر خودشکوفایی: نقش واسطه‌ای ویژگی‌های شخصیتی. پژوهش‌های مشاوره، 13(51)، 136­156.
مهربان، ر.، و لیوارجانی، ش. (1397). بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی‌بر فنون گراس بر تاب‌آوری، پرخاشگری واکنشی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دورۀ اول دبیرستان دخترانه وابسته به مهد قرآن تبریز. زن و مطالعات خانواده، 11 (39)، 83­119.
نظری، م.، لطفی، م.، و امینی م. (1399). نقش واسطه‌ای دشواری‌های تنظیم هیجان در رابطۀ بین الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت. رویش روان‌شناسی، ۹ (۱۱)، ۶۵­۷۶.
نعامی، ع. زمانی فروشانی، ن. خلجی پیربلوطی، م.، و رستم‏زاده، ف. (1397). نقش میانجی‌گری هوش فرهنگی در رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری با دانشگاه، فصلنامۀ پژوهش‏های نوین روان‌شناختی، 13 (51)، 185­206.
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30 (2), 217-237.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and organization review, 3 (3), 335-371.
Chaveepojnkamjorn, W., & Pichainarong, N. (2011). Current drinking and health-risk behaviors among male high school students in central Thailand. BMC public health, 11 (1), 1-8.
Dresp, B. (2020). Internet Addiction Disorder (IAD).
Gazo, A. M., Mahasneh, A. M., Abood, M. H., & Muhediat, F. A. (2020). Social Self-Efficacy and Its Relationship to Loneliness and Internet Addiction among Hashemite University Students. International Journal of Higher Education, 9 (2), 144-155.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26 (1), 41-54.
Hu, Sh., Hu, L., & Wang, G. (2021). Moderating role of addiction to social media usage in managing cultural intelligence and cultural identity change. Information Technology & People, 34(2):704-730. DOI: 10.1108/ITP-10-2019-0518
Kant. R. (2021). Internet Addiction And Emotional Intelligence: An Exploration Among University’s Students. Education Science and Psychology, 2(59), 3-9.
Karaer, Y., & Akdemir, D. (2019). Parenting styles, perceived social support and emotion regulation in adolescents with internet addiction. Comprehensive psychiatry, 92, 22-27.
Lokken Worthy S, Jonkman J, Blinn-Pike L. (2010) Sensation-seeking, risk-taking, and problematic financial behaviors of college students. Journal of Family and Economic Issues, 31 (2), 161-170.
Moody, M. C. (2007). Adaptive behavior in intercultural environments: The relationship between cultural intelligence factors and big five personality traits (Doctoral dissertation, George Washington University).
Nalwa, K., & Anand, A. P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyberpsychology & behavior, 6 (6), 653-656.
Presbitero, A. (2016). Cultural intelligence (CQ) in virtual, cross-cultural interactions: Generalizability of measure and links to personality dimensions and task performance. International Journal of Intercultural Relations, 50, 29-38.
Rachubińska, K., Cybulska, A., Szkup, M., Elżbieta, G. (2021). Analysis of the relationship between personality traits and Internet addiction. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 25 (6), 2591-2599, DOI: 10.26355/eurrev_202103_25422
Schwartz, F., Djeriouat, H., & Trémolière, B. (2021). The association between personality traits and third-party moral judgment: A preregistered study. Acta Psychologica, 219, 103392, DOI: 10.1016/j.actpsy.2021.103392
Su, W., Han, X., Jin, C., Yan, Y., & Potenza, M. N. (2019). Are males more likely to be addicted to the internet than females? A meta-analysis involving 34 global jurisdictions. Computers in Human Behavior, 99, 86-100.
Van Dyne, L., & Ang, S. (2005). Cultural intelligence: An essential capability for individuals in contemporary organizations. Global Edge. Msu. Edu, 14.
Van Rooij, A. J., Ferguson, C. J., Van de Mheen, D., & Schoenmakers, T. M. (2017). Time to abandon Internet Addiction? Predicting problematic Internet, game, and social media use from psychosocial well-being and application use. Clinical Neuropsychiatry, 14(1), 113-121.
Wolfling, K. (2011). Internet addiction-The new digital disorder. European Psychiatry. 26 (1), 18-23.
Yeke, S., & Semerciöz, F. (2016). Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 313-319.
Yildiz, M. A. (2017). Emotion regulation strategies as predictors of internet addiction and smartphone addiction in adolescents. Journal of Educational Sciences and Psychology, 7 (1).
Young, KS. (1998) Internet addicton: The emergence of a new clinical dis order. Cyberpsychology & Behavior, 1 (3), 237-44.
Zlomke, K. R., & Hahn, K. S. (2010). Cognitive emotion regulation strategies: Gender differences and associations to worry. Personality and individual Differences, 48 (4), 408-413.
Zou Hon, Shi Xinxin, Wang Juan. (2017). Family functioning and Internet addiction among Chinese adolescents: The mediating roles of self-esteem and loneliness. Computers in Human Behavior, 76, 201-210.