اندازه‌گیری شرم اجتماعی مبتنی بر بدن: ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه شرم از تصویر بدن(BISS) در دانشجویان دختر و پسر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده

هدف: شرم از تصویر بدنی، بخشی از شرم اجتماعی است که بر محوریت ویژگی‌های ظاهری و بدنی تجربه می‌شود و از این رو همچون سازه مافوق خود، دارای دو وجه درونی و بیرونی می‌باشد؛ اما در هیچ یک از پرسشنامه‌های مطرح در حوزه تصویر بدنی، به این دو وجه متمایز توجه نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شرم از تصویر بدنی (BISS) در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی انجام شده است. روش‌: بدین‌‌منظور نمونه‌ای شامل 925 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کازرون به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند. فرایند تحلیل در دو نمونه دانشجویان دختر و پسر به صورت مجزا انجام گرفته و داده‌های پژوهشی نیز علاوه بر پرسشنامه شرم از تصویر بدن، از چهار ابزار دیگر یعنی پرسشنامه‌های قدردانی از بدن (BAS-2)، سیاهه نارضایتی از تصویر بدنی (BICI)، دیگران به عنوان شرمگین‌کننده (OAS) و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21) جمع‌آوری شده است. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در هر دو نمونه دانشجویان دختر و پسر موید ساختار دو‌ عاملی در نسخه فارسی پرسشنامه شرم از تصویر بدن می‌باشد. همبستگی نمرات حاصل از این پرسشنامه با نمرات سایر ابزارهای پژوهش، روایی همگرا و واگرای آن را نیز مورد تایید قرار داده است. به علاوه، مقادیر مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب بازآزمایی در بازه مطلوب قرار داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهشی ضمن تایید دو مولفه شرم بیرونی و شرم درونی مبتنی بر بدن، کاربرد نسخه فارسی پرسشنامه را در دانشجویان ایرانی پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Body-based Social Shame: The Psychometric Properties of Body Image Shame Scale (BISS( in Iranian Female and Male Students

نویسندگان [English]

  • مرضیه صادق زاده
  • Marziyeh Sadeghzadeh
چکیده [English]

Aim: Body image shame is a part of social shame that is experienced on the basis of body and physical characteristics, and therefore, like its superior construct, has two internal and external aspects; but in none of the questionnaires in the field of body image, attention has been paid to these two distinct aspects. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Body Image Shame Scale (BISS) in a sample of Iranian students. Method: For this purpose, a sample of 925 students of Kazerun universities was selected by cluster sampling. The analysis process was performed separately in two samples of male and female students. Research data, in addition to the Shame of Body Image Scale, included four other tools: Body Appreciation Scale-2(BAS-2), Body Image Concern Inventory (BICI), Other as Shamer Scale (OAS), and Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21). Findings: The results of exploratory and confirmatory factor analysis in both male and female students confirm the two-factor structure in the Persian version of the Body Image Shame Scale. The correlation between the scores of the scale and the scores of other research tools has also confirmed its convergent and divergent validity. In addition, the values of Cronbach's alpha coefficients and retest coefficients were in the desired range. Conclusions: Research findings, while confirming the two components of external and internal body, suggest the use of the Persian version of the questionnaire in Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body-image shame
  • Psychometric
  • Reliability
  • Validity