جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر کمیسیون راهبری تحول بنیادین/ شورای عالی آموزش وپرورش

2 گروه راهنمایی ومشاوره، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران.

4 گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

نقش مشاوران مدرسه در تسهیل رشد دانش‌آموزان و ارتقای روانی/اجتماعی آنان، گسترش یافته است تا در مواجهه با تغییرات جامعه و مدرسه، نیازهای دانش‌آموزان و پاسخ به مطالبات اجتماعی، پیش‌رو باشند. هدف پژوهش، بررسی وتحلیل چگونگی جایگاه راهنمایی ومشاوره در اسناد تحولی ملی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون مبتنی بر 8 سند تحولی ملی(مبانی نظری، سند تحول و زیرنظام‌های شش‌گانه تحولی نظام تربیت رسمی‌عمومی) انجام گرفت. از اسناد تحولی، 22 مقولۀ فرعی و 7 مقولۀ اصلی شامل سلامت محوری و پاسخ‌ به نیاز دانش‌آموزان مبتنی بر مشاورۀ مدرسه؛ استقرار نظام جامع راهنمایی و مشاوره با حضور راهبران تحول‌ساز در تمام مدارس؛ متناسب‌سازی مشاورۀ مدرسه و تربیت مشاوران مبتنی بر استانداردها؛ انجام راهنمایی و مشاوره در تمامی مراحل تربیت؛ راهنمایی و مشاوره سامان‌بخش فرآیند آموزشی‌تربیتی از پیش‌دبستانی تا پایان متوسطه؛ ضرورت مشارکت راهنمایان تحول‌گرا و توجه کانونی به استقرار نظام راهنمایی و مشاوره، و اصالت برنامه‌محوری با نقش راهبری مشاور، و مقولۀ هسته‌ای:(اجرای برنامه جامع راهنمایی ومشاوره رشدی با مشارکت نظام‌مند مربیان تحول‌گرا بر پایۀ توجه کانونی نظام آموزش وپرورش به نقش تکمیلی و سامان‌بخشی فرآیند آموزشی‌تربیتی آن از پیش‌دبستانی تا پایه 12متوسطه امکان‌پذیر است)، به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که راهنمایی و مشاوره مرکز توجه و ثقل نظام تربیت رسمی‌عمومی و سامان‌بخش فرایند یاددهی- یادگیری است. می‌توان نتیجه گرفت که برنامه راهنمایی ومشاورۀ مدرسه، رشدی، جامع، نظام‎مند، فرآیندی و فراگیر است. جایگاه راهنمایی ومشاوره در اسناد تحولی نسبت وضعیت موجود مدارس، فاصله زیادی دارد. استقرار نظام وبرنامه راهنمایی ومشاورۀ مدرسه مبتنی استانداردها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Guidance and counseling in evolutionary documents: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • ezzatolah fouladi 1
  • Azizollah tajikesmaeil 2
  • abdorahim kasaei 3
  • Kianoush Zahrakar 4
1 Secretary of basic evolution SteeringCommittee/ Supreme Council of the Education
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University
4 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Kharazmi University
چکیده [English]

The role of school counselors in facilitating students' development and their psycho/social promotion has expanded, to be at the forefront of changing community and school, student needs, and responding to social demands. The purpose of the research was to study and analyze the position of guidance and counseling in national evolutionary documents. This research was conducted with a qualitative approach and method of theme analysis based on 8 national evolutionary documents (theoretical foundations, evolutionary document and six evolutionary subsystems of education system). From national documents, 22 sub-categories and 7 main categories, including centered health and responding to the needs of students based on school counseling; Establishment of a comprehensive guidance and counseling system with the presence of transformational leaders in all schools; Adapting school counseling and training counselors based on standards; Performing guidance and counseling in all stages of education... The need for the participation of transformational educators and focus on the establishment of the guidance and counseling system, and the originality of the program-centered with the role of counselor leadership, and was achieved the core category. Findings showed that guidance and counseling is the center of attention and gravity of the formal and general education system and organizes the teaching-learning process. Consistent with the theoretical literature of the subject, it can be concluded that the school guidance and counseling program is developmental, comprehensive, systematic, process and comprehensive. The position of guidance and counseling in the evolutionary documents is far from the current situation of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • the position of the guidance and counseling
  • Evolutionary Documents
  • education subsystems