سنخ شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قم باجک ک80 خکمت4 پ12

2 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنخ‌شناسی زندگی براساس اندیشه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی انجام شده است. بدین‌منظور به روش توصیفی تحلیلی به منابع دست اول (آیات و روایات) و اندیشه اسلامی و به طور خاص آثار علامه طباطبایی مراجعه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی با توجه به دو ملاک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات و حیات خصوصی(زندگی مومنانه) و زندگی عمومی(زندگی مشترک با سایر حیوانات)، سه نوع زندگی «ذلت‌محور»، «لذت‌محور» و«سعادت‌محور» استخراج گردید. مفاهیم عاجله، حیات دنیا و متاع غرور بیانگر زندگی لذت‌محور‌ می‌باشد که حیات عمومی است. مفهوم معیشت ضنک حیاتی غیرحقیقی است که به زندگی ذلت‌محور اشاره دارد. افرادی که در این دو سنخ زندگی هستند، از رسیدن به بالاترین درجات کمال باز می‌مانند. حیات حقیقی منحصر در زندگی آخرت و سنخی از زندگی دنیوی به نام حیات طیبه است که همان زندگی سعادت‌محور می‌باشد. همچنین بدست آمد که زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی، در گستره‌ای وسیع‌تر ، مطرح شده است؛ چرا که زندگی انسان در دو سطح دنیوی و اخروی است که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و زندگی مطلوب بر محور سعادت شکل می‌گیرد. سنخ زندگی از نگاه علامه زندگی خوب و سعادت محور نیست و همچنین.معنوی بودن منشأ سنخ‌های زندگی، هدفمندی سنخ‌های زندگی جهت دستیابی به سعادت جاودانه فرامادی، نقش انگیزه الهی در رسیدن به هدف زندگی، فراتر بودن قلمروی ارزشی سنخ‌های زندگی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The typology of life from the point of view of Allameh Tabatabai in the Quran

نویسندگان [English]

  • سید هادی سرکشیک 1
  • MohamadReza Ahmadi 2
2 Imam Khomeini’s Educational and Research Institute
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف سنخ‌شناسی زندگی براساس اندیشه اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی انجام شده است. بدین‌منظور به روش توصیفی تحلیلی به منابع دست اول (آیات و روایات) و اندیشه اسلامی و به طور خاص آثار علامه طباطبایی مراجعه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی با توجه به دو ملاک حقیقی و غیرحقیقی بودن حیات و حیات خصوصی(زندگی مومنانه) و زندگی عمومی(زندگی مشترک با سایر حیوانات)، سه نوع زندگی «ذلت‌محور»، «لذت‌محور» و«سعادت‌محور» استخراج گردید. مفاهیم عاجله، حیات دنیا و متاع غرور بیانگر زندگی لذت‌محور‌ می‌باشد که حیات عمومی است. مفهوم معیشت ضنک حیاتی غیرحقیقی است که به زندگی ذلت‌محور اشاره دارد. افرادی که در این دو سنخ زندگی هستند، از رسیدن به بالاترین درجات کمال باز می‌مانند. حیات حقیقی منحصر در زندگی آخرت و سنخی از زندگی دنیوی به نام حیات طیبه است که همان زندگی سعادت‌محور می‌باشد. همچنین بدست آمد که زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی، در گستره‌ای وسیع‌تر ، مطرح شده است؛ چرا که زندگی انسان در دو سطح دنیوی و اخروی است که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و زندگی مطلوب بر محور سعادت شکل می‌گیرد. سنخ زندگی از نگاه علامه زندگی خوب و سعادت محور نیست و همچنین.معنوی بودن منشأ سنخ‌های زندگی، هدفمندی سنخ‌های زندگی جهت دستیابی به سعادت جاودانه فرامادی، نقش انگیزه الهی در رسیدن به هدف زندگی، فراتر بودن قلمروی ارزشی سنخ‌های زندگی می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life
  • Types of Life
  • Allameh Tabatabai
  • Quran