بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در پیش‌بینی خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و هویت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در پیش­بینی خودناتوان­سازی تحصیلی بر اساس سبک­های دلبستگی و هویت تحصیلی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع هم­بستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطۀ شهرستان بناب در سال تحصیلی 1395-1396 بودند. نمونۀ پژوهش 301 نفر بودند که به شیوۀ نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای، از دبیرستان­های دورۀ متوسطۀ شهرستان بناب انتخاب و بررسی شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه­های سبک­های دلبستگی کولینز و رید، هویت تحصیلی واز و ایزاکسون، خودکارآمدی مکیلروی و بانتینگ و خودناتوان‌سازی تحصیلی شوینگر و استینسمر پلستر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزار لیزرل 8.8 انجام شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی نقش میانجی معناداری در رابطۀ بین سبک­های دلبستگی (ایمن، ناایمن اجتنابی و دوسوگرا) و خودناتوان‌سازی تحصیلی دارد و مسیرهای مستقیم از سبک دلبستگی ایمن به خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان­سازی تحصیلی معنادار و از سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا به خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان­سازی تحصیلی ازنظر آماری معنادار است (05/0p <). سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا نیز از طریق خودکارآمدی تحصیلی به­صورت مثبت خودناتوان‌سازی تحصیلی را پیش­بینی می­کند. بنابراین، سبک­های دلبستگی و هویت تحصیلی با میانجی­گری خودکارآمدی نقش مهمی در خودناتوان­سازی تحصیلی دانش‌آموزان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Academic Self-efficacy in Predicting Academic self-handicapping on the Basis of Attachment Styles and Academic Identity

نویسندگان [English]

  • samira solymani 1
  • Ramin Habibi-Kaleybar 2
  • abolfazleh farid 2
1 M.Sc. Student of Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Ph.D. in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the mediating role of academic self-efficacy in predicting academic self-handicapping ‎based on attachment styles and academic identity. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of this study included all the first grade high school students in Bonab city in 2016-2017 academic year. The research sample was 301 students which were selected from a high school in Bonab by multi-stage cluster sampling. Collins and Reed’s Attachment Style Scale, Waz and Isaacson’s Educational Identity Questionnaire, McIlroy and Bunting’s Self-Efficacy Questionnaire, and Schwinger’s Academic Self-Handicapping Scale were used to collect data. Data analysis was performed by statistical method of path analysis using LISREL 8.8 software. The results of path analysis showed that academic self-efficacy has a significant mediating role in the relationship between attachment styles (safe, unsafe, avoidant and ambivalent) and academic self-handicapping. Academic self-efficacy and academic self-handicapping are statistically significant (P <0.05). Ambivalent insecure attachment style also positively predicts academic self-handicapping through academic self-efficacy. Therefore, attachment styles and academic identity mediated by self-efficacy play an important role in students’ academic self-handicapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • Self-Disability
  • attachment style
  • Academic Identity