اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر کاهش کمرویی و افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری خاص (نارساخوان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران.

10.30487/jcp.2020.213461.1103

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر کاهش کمرویی و افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص (نارساخوان) دختر مقطع ابتدایی ناحیه 4 تبریز بود.
روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش‌آموزان نارساخوان دختر مقطع ابتدایی ناحیه 4 شهر تبریز در سال تحصیلی 98- 1397 بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند بر اساس ملاک های ورود و خروج به تعداد 30 نفر انتخاب شده و در دو گروه 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه کنترل جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کمرویی چیک – بریگز، انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون خواندن نصفت استفاده شد. به طوری که برای گروه آزمایش، آموزش مهارت‌های حل مسئله ارائه شد؛ اما برای گروه کنترل آموزشی ارائه نشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های حل مسئله بر کمرویی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر دارد و باعث کاهش کمرویی و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص می‌شود.
نتیجه‌گیری: بنابراین آموزش مهارت‌های حل مسئله نقش مهمی در کمرویی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه: انگیزش پیشرفت تحصیلی، کمرویی، مهارت های حل مسئله، نارساخوانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Problem Solving Skills Training on Reducing Shyness and Increasing Academic Achievement Motivation in Elementary School Students with Dyslexic Learning Disorder

نویسندگان [English]

  • Shirin Rajabion Esgandani 1
  • Amir Panahali 2
1 M.Sc. Student, Department of Counseling and Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling،Tabriz branch، Islamic Azad university، Tabriz، Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of the present study was to determine the effectiveness of problem solving skills training on reducing shyness and increasing academic achievement motivation in students with special learning disorder (dyslexia) in elementary school girl in Tabriz.
Method: The research design was quasi-experimental with pretest-posttest with control group. The statistical population consisted of female students with dyslexia in the 4th grade of Tabriz District 4 in the academic year of 1977-2009. Thirty students were selected through purposeful sampling based on inclusion and exclusion criteria. 15 patients were replaced for control group. Chick-Briggs Shyness Questionnaire, Hermes Progress Motivation Questionnaire, and Nausaf Reading Test were used for data collection. Problem solving skills training was provided for the experimental group but not for the control group. Statistical analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results showed that problem solving skills training affects shyness and academic achievement motivation in students and decreases shyness and enhances academic achievement motivation in students with specific learning disorder.
Conclusion: Therefore, problem solving skills training plays an important role in shyness and motivation of students' academic achievement.

Keywords: Academic Achievement Motivation, Shyness, Problem Solving Skills, Dyslexia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Academic Achievement Motivation
  • shyness
  • Problem solving skills
  • dyslexia