تجارب زندگی دختران مجرد و غیر شاغل سی تا چهل سال شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

10.30487/jcp.2020.212816.1100

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تجارب زندگی دختران غیر شاغل سی تا چهل سال مجرد شهر تهران پرداخته است. روش: این پژوهش با روش کیفی و از نوع پدیدارشناختی توصیفی صورت گرفته است. جامعه پژوهش دختران مجرد غیر شاغل سی تا چهل سال شهر تهران بودند که از میان آنها نمونه ای شامل 17 دختر به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف در سال 1396 انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوای هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. یافته ها: مضامین استخراج شده از مصاحبه ها نشان داد که، فشارهای منفی و مثبت ناشی از تجرد در ابعاد فردی، خانودگی و اجتماعی می توان تقسیم بندی کرد. نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش، تأخیر در ازدواج دختران بالای سی سال باعث تجربه کردن استرس‌هایی گوناگونی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود که ممکن است سلامت روانی فرد را با خطراتی مواجه سازد. نتایج دیگر این پژوهش حاکی از آن است که متاسفانه افسردگی و اضطراب، یکی از پیامدهای تجرد بالای سی سال در دختران است که بیکاری و نگاه منفی جامعه و اطرافیان به آن دامن زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experiences of single and unemployed girls thirty to forty years old in Tehran city

نویسندگان [English]

  • anahita khodabakhshi-koolaee
  • Zahra pishbahar
Psychology and Education Sciences Department, Faculty of Humanities, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study examines the life experiences of unemployed girls aged 30 to 40 single in Tehran. Method: This research has been done with qualitative method and descriptive phenomenological type. The research community of single unemployed girls were thirty to forty years old in Tehran. Among them, a sample of 17 girls were selected as target sampling in 2017. The data collection method was a semi-structured interview. To analyze the information, the Colaizzi’s seven-step content analysis method was used. Results: The main contents extracted from the interviews showed that negative and positive pressures caused by celibacy can be divided into individual, family and social dimensions. Conclusion: According to the results of this study, delays in the marriage of girls over 30 years of age cause various stresses at the individual, family and social levels, which may endanger a person's mental health. Another finding of study found that depression and anxiety were one of the consequences of celibacy in girls over the age of 30, which was fueled by unemployment and the negative attitudes of society and those around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • Females
  • Single
  • unemployed
  • phenomenological study