تجارب زندگی دختران مجرد و غیرشاغلِ سی تا چهل ‏سالۀ شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

10.30487/jcp.2020.212816.1100

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تجارب زندگی دختران غیر شاغل 30 تا 40 سال مجرد شهر تهران پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی و از نوع پدیدارشناختی توصیفی صورت گرفته است. جامعۀ پژوهش دختران مجرد غیر شاغل 30 تا 40 سال شهر تهران بودند که از میان آن‌ها نمونه­ای شامل 17 دختر به­صورت نمونه­گیری مبتنی بر هدف در سال 1396 انتخاب شدند. روش جمع­آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوای هفت­مرحله­ای کلایزی استفاده شد. مضامین استخراج‌شده از مصاحبه­ها نشان داد کهفشارهای منفی و مثبت ناشی از تجرد در ابعاد فردی، خانودگی و اجتماعی را می­توان تقسیم­بندی کرد. طبق نتایج این پژوهش، تأخیر در ازدواج دختران بالای 30 سال باعث تجربه کردن استرس‌های گوناگونی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود که ممکن است سلامت روانی فرد را با خطراتی مواجه سازد. نتایج دیگر این پژوهش حاکی از آن است که متأسفانه افسردگی و اضطراب یکی از پیامدهای تجرد بالای 30 سال در دختران است که بیکاری و نگاه منفی جامعه و اطرافیان به آن دامن زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life Experiences of Single and Unemployed 30-40 year-old Girls in Tehran city

نویسندگان [English]

  • anahita khodabakhshi-koolaee
  • Zahra pishbahar
Psychology and Education Sciences Department, Faculty of Humanities, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper has studied the life experiences of unemployed girls aged 30-40 single in Tehran. This research has been done with qualitative method and descriptive phenomenological type. A sample of 17 girls were selected as target sampling in 1396 AH. The data collection method was a semi-structured interview. To analyze the information, the Colaizzi’s seven-step content analysis method was used. The main contents extracted from the interviews showed that negative and positive pressures caused by celibacy can be divided into individual, family and social dimensions. According to the results of this study, delays in the marriage of girls over 30 years old cause various stresses at the individual, family and social levels, which may endanger a person’s mental health. Another finding of study found that depression and anxiety were one of the consequences of celibacy in girls over the age of 30, which was fueled by unemployment and the negative attitudes of society and those around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life experiences
  • Unemployed Girls
  • Single Girls
  • Phenomeno-logical Study