نقش فضای مجازی در گسترش جراحی های زیبایی در زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان شناسی عمومی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

2 استادیار گروه روان شناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

10.30487/jcp.2020.223485.1111

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه زنان بالای 18 سالی بود که در سال 1398 به کلینیک-های جراحی زیبایی در شهر لاهیجان مراجعه نموده و عمل جراحی زیبایی انجام داده بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 30 نفر از زنانی که به مراکز زیبایی مراجعه کرده و عمل زیبایی انجام داده بودند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. هم‌چنین گروه مورد مقایسه شامل 30 زن بالای 18 سال بود که هیچ گونه عمل زیبایی انجام نداده بودند. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته کاربرد آسیب‌شناختی از فضای مجازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان استفاده آسیب‌شناختی از فضای مجازی بین زنانی که جراحی زیبایی انجام داده‌اند و زنانی که جراحی زیبایی انجام نداده‌اند، متفاوت است. هم‌چنین میزان تحصیلات در زنانی که جراحی زیبایی انجام داده و نداده بودند، تفاوت معنادار ندارد. به علاوه میزان کاربرد آسیب-شناختی از فضای مجازی بین گروه زنان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و پایین‌تر و گروه زنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تفاوت ندارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان با مدارک تحصیلی مختلف نقش دارد. از نتایج پژوهش حاضر می‌توان در کلینیک‌های زیبایی برای شناخت و مشاوره با زنانی که به دلایل کاربرد آسیب‌شناختی از فضای مجازی به دنبال جراحی زیبایی هستند، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Cyberspace in the Spread of Cosmetic Surgeries among Women

نویسندگان [English]

  • Hadise Norouzishadehi 1
  • Masoume Maleki Pirbazari 2
  • Sirous Salehi 2
1 Master of General Psychology, Rahman Institute of Higher Education in Ramsar
2 Assistant Professor of Psychology, Rahman Institute of Higher Education in Ramsar
چکیده [English]

The current study aimed to investigate the role of cyberspace in the spread of cosmetic surgeries among women. The research design was descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study consisted of all women above 18 years old who referred to cosmetic surgery clinics in Lahijan city and had undergone cosmetic surgeries in 2019. Using available sampling method, 30 women who referred to beauty center and had undergone cosmetic surgery were selected as the as the samples of study. The comparison group included 30 women over18 years old who had not undergone any cosmetic surgery. In this study, a researcher-made questionnaire called pathological use of cyber space was used to collect data. Independent samples t- test and chi-square test were used for data analysis. The results showed that pathological use of cyberspace is different between women who have done cosmetic surgery and those who have not undergone it. Also there is no significant difference between women with or without cosmetic surgeries. Moreover the rate of pathological use of cyber space, among women who have had associate or lower degrees did not differ significantly from women who had bachelor or upper degrees. The result of study showed that cyberspace plays a role in spread of cosmetic surgeries among women with different levels of education. The results of this study can be used in beauty clinics to identify and consult with women who seek cosmetic surgery duo to the pathological use of cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathological
  • cosmetic surgery
  • Women
  • Cyberspace