نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان شناسی عمومی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

2 استادیار گروه روان شناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فضای مجازی در گسترش جراحی­های زیبایی در زنان انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع علّی مقایسه­ای بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر همۀ زنان بالای 18 سالی بودند که در سال 1398 به کلینیک­های جراحی زیبایی در شهر لاهیجان مراجعه کردند و عمل جراحی زیبایی انجام دادند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 30 نفر از زنانی که به مراکز زیبایی مراجعه کرده و عمل زیبایی انجام داده بودند، برای نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. همچنین گروه مورد مقایسه شامل 30 زن بالای 18 سال بود که هیچ­گونه عمل زیبایی انجام نداده بودند. در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامۀ محقق­ساختۀ کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی بین زنانی که جراحی زیبایی انجام داده­اند و زنانی که جراحی زیبایی انجام نداده­اند، متفاوت است. همچنین میزان تحصیلات در زنانی که جراحی زیبایی انجام داده و نداده بودند، تفاوت معنادار ندارد. به علاوه میزان کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی بین گروه زنان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و پایین­تر و گروه زنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تفاوت ندارد. نتایج پژوهش نشان می­دهد فضای مجازی در گسترش جراحی­های زیبایی در زنان با مدارک تحصیلی مختلف نقش دارد. از نتایج پژوهش حاضر می­توان در کلینیک­های زیبایی برای شناخت و مشاوره با زنانی که به دلایل کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی به­دنبال جراحی زیبایی­اند، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cyberspace in the Prevalence of Cosmetic Surgeries among Women

نویسندگان [English]

  • Hadise Norouzishadehi 1
  • Masoume Maleki Pirbazari 2
  • Sirous Salehi 2
1 Master of General Psychology, Rahman Institute of Higher Education in Ramsar
2 Assistant Professor of Psychology, Rahman Institute of Higher Education in Ramsar
چکیده [English]

This paper is to investigate the role of cyberspace in the prevalence of cosmetic surgeries among women. The research design was descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study consisted of all women above 18 years old who referred to cosmetic surgery clinics in Lahijan and had undergone cosmetic surgeries in 1398 AH. Using available sampling method, 30 women who referred to beauty centers and had undergone cosmetic surgery were selected as the sample of study. The comparison group included 30 women over 18 years old who had not undergone any cosmetic surgery. In this study, a researcher-made questionnaire called pathological use of cyber space was used to collect data. Independent t- test and chi-square test were used for data analysis. The results showed that pathological use of cyberspace is different between women who have done cosmetic surgery and those who have not. Also there is no significant difference between women with or without cosmetic surgeries. Moreover the rate of pathological use of cyber space, among women who had associate or lower degrees did not differ significantly from women who had bachelor or upper degrees. The result of study showed that cyberspace plays a role in prevalence of cosmetic surgeries among women with different levels of education. The results of this study can be used in beauty clinics to identify and consult with women who seek cosmetic surgery duo to the pathological use of cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathological use
  • Prevalence of Cosmetic Surgeries among Women
  • Cyberspace