پیش‌بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس انگیزه‌های استقبالی، انگیزه‌های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهدی چمران اهواز

2 استاد گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.30487/jcp.2020.204517.1090

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه های استقبالی، انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه زنان و مردان شهر اهواز انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف 300 زوج با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش شامل سنجه ادراک رفتارهای فداکارانه ( PSM ) ، سنجه انگیزه های فداکارانه (MSM)، سنجه ارزیابی رابطه (RAS) توسط آنها تکمیل گردید. طرح تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نتایج نشان داد که در نمونه مردان از بین متغیرهای پیش بین، متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزه های اجتنابی فداکاری از توانایی پیش بینی رضایت زناشویی برخوردارند، همچنین در نمونه زنان، از بین متغیرهای پیش بین، متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزه های استقبالی از توانایی پیش بینی رضایت زناشویی برخوردارند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که دسته ای از متغیرها در مردان مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزه های اجتنابی فداکاری نقش تعیین کننده تری در پیش بینی رضایت زناشویی دارند، همچنین در زنان هم دسته ای از متغیرها مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزه های استقبالی نقش تعیین کننده و مهم تری در پیش بینی رضایت زناشویی دارند. شناسایی و کار بر روی این دسته از متغیرها، نقشی تاثیرگذار بر رضایت زوجین و روابط خانوادگی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of marital satisfaction based on of approach motives and avoidance motives of sacrifice and sacrificing behaviors in the cultural context of ahvaz

نویسندگان [English]

  • Toufigh Alboghobeish 1
  • Reza Khojastemehr 2
  • Zabihollah Abbaspour 2
1 Masters of Family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor of Counseling Department of Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict the marital satisfaction of men and women based on the variables of approach motivates, avoidance motives of sacrifice and sacrificing behaviors of Ahwaz women and men. In order to achieve this goal, 300 couples were selected using available non-random sampling method. The questionnaires included perception of sacrifice measure (PSM), Decent sacrificing motives (SM), and Relationship Scale (RAS) Completed. The design of this research was descriptive and correlational. The results showed that in the male sample, among the predictor variables, the variables of sacrificing behaviors and avoidance motives of sacrifice have the ability to predict marital satisfaction, and also in the female sample, among the predictor variables, the variables of sacrificing behaviors, and the approaches motivates have the ability to predict marital satisfaction. Based on the findings of this study, it can be concluded that a group of variables in men such as sacrificing behaviors and avoidance motives of sacrifice have a more decisive role in predicting marital satisfaction, and also in women, a range of variables such as sacrificing behaviors and approaches motives has a more decisive and important role in predicting marital satisfaction. Identifying and working on these variables will have an important role in marital satisfaction and family relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • approach Motives
  • avoidance motives of sacrifice
  • sacrificing behaviors