پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه در بافت فرهنگی اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهدی چمران اهواز

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مطالعات نشان می­دهند که انگیزه و رفتارهای فداکارانه می‌توانندبه شکل­های مختلف بر رضایت زناشویی اثر بگذارند.پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه‌های استقبالی، انگیزه‌های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانۀ زنان و مردان شهر اهواز انجام شد.به­منظور دستیابی به این هدف 300 فرد متأهل با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی از نوع دردسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های پژوهش شامل سنجۀ ادراک رفتارهای فداکارانه (PSM)، سنجۀ انگیزه­های فداکارانه (MSM)، سنجۀ ارزیابی رابطه (RAS) ازسوی آن‌ها تکمیل شد. طرح تحقیق حاضر توصیفی و از نوع هم­بستگی است. نتایج نشان داد که در نمونۀ مردان از بین متغیرهای پیش­بین، متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزه­های اجتنابی فداکاری، توانایی پیش­بینی رضایت زناشویی را دارند، همچنین، در نمونۀ زنان از بین متغیرهای پیش­بین، متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزه­های استقبالی توانایی پیش­بینی رضایت زناشویی را دارند. بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که دسته­ای از متغیرها در مردان مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزه­های اجتنابی فداکاری نقش تعیین­کننده­تری در پیش­بینی رضایت زناشویی دارند. همچنین در زنان هم دسته­ای از متغیرها مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزه­های استقبالی نقش تعیین­کننده و مهم­تری در پیش­بینی رضایت زناشویی دارند. شناسایی و کار بر روی این دسته از متغیرها، نقشی اثرگذار بر رضایت زوجین و روابط خانوادگی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Marital Satisfaction based on Approach and Avoidance Motives of Sacrifice and Sacrificing Behaviors in the Cultural Context of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Toufigh Alboghobeish 1
  • Reza Khojastemehr 2
  • Zabihollah Abbaspour 3
1 Masters of Family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor of Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor of Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Studies show that sacrificing motivation and behaviors can affect marital satisfaction. The purpose of this study is to predict the marital satisfaction of men and women based on the variables of approach motives, avoidance motives of sacrifice and sacrificing behaviors of Ahvazid men and women. To reach this goal, 300 married were selected using available non-random sampling method. The questionnaires included Perception of Sacrifice Measure (PSM), Decent Sacrificing Motives (SM), and Relationship Scale (RAS) filled out. The design of this research was descriptive and correlative. The results indicates that in the male sample, among the predictor variables, the variables of sacrificing behaviors and avoidance motives of sacrifice have the ability to predict marital satisfaction, and also in the female sample, among the predictor variables, the variables of sacrificing behaviors, and the approaches motivates have the ability to predict marital satisfaction. Based on the findings of this study, it can be concluded that a group of variables in men, such as sacrificing behaviors and avoidance motives of sacrifice, have a more decisive role in predicting marital satisfaction, and also in women, a range of variables such as sacrificing behaviors and approaches motives has a more decisive and important role in predicting marital satisfaction. Identifying and working on these variables will have an important role in marital satisfaction and family relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • approach Motives
  • avoidance motives of sacrifice
  • sacrificing behaviors