نقش پیش بینی‌کننده استرس والدگری و داغ اجتماعی با ابعاد تعاملات والد-فرزند مادران کودکان واجد اتیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران

10.30487/jcp.2020.211052.1099

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه استرس والدگری و داغ اجتماعی با ابعاد والد- کودک مادران دارای کودکان اتیسم بود. طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه مادران کودکان اتیسم مراکز ویژه اتیسم شهرستان اصفهان تشکیل می دادند. به شیوه نمونه‌گیری در دسترس،تعداد 85 نفر از مادران دارای کودکان با اختلال طیف اتیسم انتخاب شده و از آنها خواسته شد به پرسشنامه های استرس والدگری(1990)،داغ اجتماعی(1394) و تعاملات مادر – کودک (1996) پاسخ دهند. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که داغ اجتماعی به طور معناداری طرد را پیش بینی می کند(267/0=R، 05/0> P) .بین داغ اجتماعی و استرس والد‌گری با سایر ابعاد تعاملات والد-فرزند،رابطه معناداری مشاهده نشد.این نتایج در ضریب همبستگی پیرسون نیز تایید شد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت مهمترین پیامد احتمای داغ اجتماعی به احساس طرد شدگی در مادران کودکان اتیسم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the relationship between parental stress and Stigma with parental-child dimensions in mothers with autistic children

نویسندگان [English]

  • Rahe Nikbakht 1
  • Sayed Abbas Haghayegh 2
1 M.A Student of Clinical Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad ,Iran.
2 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad ,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between parental stress and Stigma with parental-child dimensions in mothers with autistic children. The research was a fundamental type and a research design was a correlation study. The population of this study included all mothers of autistic children Special centers for Autism were Esfahan. To this end, according to the criteria for entry and exit, 85 women with autism spectrum disorders were selected. Parents stress (PSI) (1990), Stigma (1394) and mother-child questionnaire(MCRI) (1996) were completed by mothers of these children. Regression analysis was used to analyze the data Pearson correlation coefficient was used. The findings indicated that the Stigma and stress of the parent did not significantly predict acceptance, over-support and ease (p <0.05), and only the Stigma predicts meaningfully rejection (R = 0/267, P <0.05) and the parent's stress did not predict significant rejection (p <0.05). Multiple correlation coefficient for admitting 0.07 for rejection was 294.0, for an ease of 0.150 and for excess support of 0.179 . According to the results, it can be concluded that delusional social just predicts autism in mothers of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism
  • Parenting stress
  • Stigma
  • Parent-Child Relationship