نقش رابطة استرس والدگری و داغ اجتماعی با تعامل‌های والد ‏ـ‏ فرزند در مادران کودکان مبتلا به اُتیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران

10.30487/jcp.2020.211052.1099

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ استرس والدگری و داغ اجتماعی با ابعاد تعامل‌های والد - کودک مادران دارای کودک مبتلا به اُتیسم بود. روش پژوهش حاضر از نوع هم‌بستگی بود و جامعۀ آماریِ آن را مادران کودکان اُتیسم مراکز ویژۀ اُتیسم شهرستان اصفهان تشکیل می‌دادند. به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس، 85 نفر از مادران دارای کودکان با اختلال طیف اُتیسم انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد به پرسش‌نامه‌های استرس والدگری، داغ اجتماعی و تعاملات مادر ‌- ‌کودک پاسخ دهند. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون و ضریب هم‌بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که داغ اجتماعی به‌طور معناداری طرد را پیش‌بینی می‌کند. بین داغ اجتماعی و استرس والد‌گری با ابعاد تعاملات والد - فرزند رابطۀ معناداری مشاهده نشد. این نتایج در ضریب هم‌بستگی پیرسون نیز تأیید شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، می توان گفت، یکی از مهم‌ترین پیامد احتمالی احساس داغ اجتماعی مادران کودکان مبتلا به اُتیسم، احساس طرد‌شدگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the relationship between parenting stress and Stigma with parent-child interactions in mothers having autistic children

نویسندگان [English]

  • Rahe Nikbakht 1
  • Sayed Abbas Haghayegh 2
1 M.A Student of Clinical Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad ,Iran.
2 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad ,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between parental stress and Stigma with parental-child dimensions in mothers with autistic children. The research was a fundamental type and a research design was a correlation study. The population of this study included all mothers of autistic children at autism centers in Isfahan. According to inclusion and exclusion criteria, 85 women with autism spectrum disorders were selected. Parents stress, Stigma and mother-child questionnaire were completed by mothers of these children. Regression analysis was used to analyze the data Pearson correlation coefficient was used. The findings indicated that the Stigma and stress of the parent did not significantly predict acceptance, over-support and ease and only the Stigma predicts meaningfully rejection and the parent’s stress did not predict significant rejection. According to the results, it can be concluded that rejection of the mothers of autistic children is the most important consequnence of stigma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism
  • Parenting stress
  • Stigma
  • Parent-Child Relationship