بررسی مقایسه‌ای کلیشه جنسیتی برتری تفکر در مردان و احساس در زنان در میان دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

10.30487/jcp.2020.203653.1088

چکیده

چکیده
کلیشه‌های جنسیتی از دیرباز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکلگیری نگرش انسان به توانایی‌های زنان و مردان و بویژه تفاوت‌های میان این دو جنس داشته است. اما غالبا داده‌ها و نتایج پزوهش‌های علمی نتیجه‌ای مغایر با آنچه کلیشه‌های جنسیتی به ما آموخته‌اند دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای کلیشه جنسیتی برتری تفکر در مردان و احساس در زنان در میان دانشجویان بود. پژوهش حاضر‌‌‌‌ پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای می‌باشد و جامعه آماری آن 12000 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بودند. 370 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های شخصی وابسته به جنس اسپنس و پرسشنامه سنخ‌نمای مایرز- بریگز بود. داده‌های پژوهش بر اساس آزمون تی‌مستقل و تحلیل کواریانس با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از این پژوهش بدین شرح است : بین دانشجویان زن و مرد در کارکردهای تفکر و احساس تفاوت معنی‌دار وجود دارد. دانشجویان زن نمرات بالاتری در احساس و دانشجویان مرد نمرات بالاتری در کارکرد تفکر گرفته‌اند. بین دانش‌جویان زن و مرد در کارکردهای شهود و تفکر تفاوت معنی‌دار یافت نشد. بنابراین از یافته‌های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که زنان در دوراهی تفکر و احساس اغلب ارزش‌گذاری از طریق احساس را بر تفکر ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying comparison gender stereotypes of superior thinking in men and feeling in women among students

نویسنده [English]

  • Mohammad Kafili
Masters of General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch in Khorasan Razavi
چکیده [English]

Gender stereotypes have a decisive role in shaping human attitudes toward the capabilities of mens and womens frome a long time ago, and in particular the differences between these two gender. But often the data and results of scientific research are in contrast to what gender stereotypes have taught usThe purpose of this study was to compare the gender stereotypes of superior thinking in men and feelings among women among students. The present research is a descriptive and comparative study. The statistical population included 12,000 students of Islamic Azad University. 370 people were selected as sample size by stratified random sampling. The Tools used in this study were the Spence-specific personal characteristics questionnaire (PAQ) and the Myers-Briggs Species Questionnaire (MBTI). Research data were analyzed at two levels of descriptive and inferential using SPSS software and the independent test and covariance analysis. The findings of this research include: There is a significant difference between male and female students in the functions of thinking and feeling. Female students have higher scores on feelings and male students have higher scores in the function of thinking. There was no significant difference between male and female students in the functions of intuition and thinking. So, it can be concluded from the research findings that womens in choose between thinking and feeling often prefer valuation through feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking
  • Feeling
  • gender roles
  • Gender Stereotypes
  • Gender