بررسی مقایسه‌ای کلیشه جنسیتی برتری تفکر مردان و احساس زنان در میان دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

چکیده

کلیشه‌های جنسیتی از دیرباز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل­گیری نگرش انسان به توانایی‌های زنان و مردان و به­ویژه تفاوت‌های میان این دو جنس داشته­اند. اما نتایج بیشتر داده‌ها و پژوهش‌های علمی با آنچه کلیشه‌های جنسیتی به ما آموخته‌اند مغایرت دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای کلیشۀ جنسیتی برتری تفکر در مردان و احساس در زنان در میان دانشجویان بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی مقایسه‌ای بود و جامعۀ آماری آن 12000 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بودند. 370 نفر به­منزلۀ حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش­نامۀ ویژگی‌های شخصی وابسته به جنس اسپنس و پرسش­نامۀ سنخ‌نمای مایرز ـ بریگز بود. داده‌های پژوهش بر اساس آزمون تی‌مستقل و تحلیل کواریانس با کمک نرم­افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از این پژوهش بدین شرح است: بین دانشجویان زن و مرد در کارکردهای تفکر و احساس، تفاوت معنا‌دار وجود دارد. دانشجویان زن نمرات بالاتری در احساس و دانشجویان مرد نمرات بالاتری در کارکرد تفکر گرفته‌اند. بین دانشجویان زن و مرد در کارکردهای شهود و تفکر تفاوت معنا‌دار یافت نشد. بنابراین از یافته‌‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که زنان در دوراهی تفکر و احساس بیشتر ارزش‌گذاری از طریق احساس را بر تفکر ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Gender Stereotypes of Superior Thinking in men and Emotions in Women among Students

نویسنده [English]

  • Mohammad Kafili
Masters of General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch in Khorasan Razavi
چکیده [English]

Gender stereotypes have a decisive role in shaping human attitudes toward the capabilities of men and women from a long time ago, and particularly the differences between these two genders. However, the data and results of scientific research are in contrast to what gender stereotypes have taught us. The purpose of this study is to compare the gender stereotypes of superior thinking in male and emotions among female students. The present research is a descriptive and comparative study. The statistical population included 12,000 students of Islamic Azad University. Up to 370 persons were selected as a sample size by stratified random sampling. The tools used in this study were the Spence-specific personal characteristics questionnaire (PAQ) and the Myers-Briggs Species Questionnaire (MBTI). Research data were analyzed at two levels of descriptive and inferential using SPSS software and the independent test and covariance analysis. The findings show there is a significant difference between male and female students in the functions of thinking and feeling. Female students have higher scores on feelings and male students have higher scores in the function of thinking. There was no significant difference between male and female students in the functions of intuition and thinking. So, it can be concluded from the research findings that women in choose between thinking and feeling, often prefer valuation through feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking
  • Feeling
  • gender roles
  • Gender Stereotypes
  • Gender