اثر بخشی آموزش تفکر نقاد بر روی خطاهای شناختی بین فردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشته پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.30487/jcp.2020.205826.1092

چکیده

ههدف:تفکر نقادانه یک مهارت اجتماعی، یک فرایند شناختی فعال و هدفمند و سازماندهی شده است که فرد برای آزمودن دقیق تفکر خود و دیگران و روشن کردن برداشت و بهبود درک خود از وقایع استفاده می کند. تفکر نقادانه روش معنی دادن بدنیاست.
روش: جامعه آماری دانشجویان مذکر رشته پزشکی شاغل به تحصیل در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالتحصیلی 98-97 بودند. در یک طرح آزمایشی 40 دانشجو مذکر از روی لیست اداره آموزش دانشکده بصورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش تفکر نقادانه به روش کارگاهی قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه های«تحریف شناختی بین فردی» و«معنای تحصیلی» را به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها با روش تحلیل واریانس با طرح اندازه گیری مکرر با نرم افزار spss نسخه 19تحلیل شدند.
یافته ها :یافته ها نشان داد در مراحل پس آزمون و پیگیری بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای تحریف شناختی و معنای تحصیل تفاوت معناداری وجود دارد . یعنی آموزش تفکر نقادانه باعث کاهش معنادار تحریفهای شناختی و افزایش معنای تحصیل دانشجویان شد(p<0/01) .
نتیجه گیری: نتایج پژوهش این فرض را تایید کرد که آموزش تفکر نقادانه بر تحریف شناختی بین فردی شامل خرده مقیاس های انتظار غیر واقعی ، طرد در روابط ، درک نادرست و همچنین معنای تحصیل تاثیر معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Critical Thinking training on Interpersonal Cognitive Distortion and academic meaning in Medical Students

نویسندگان [English]

  • Yousef Khonya 1
  • Mohammad Narimani 2
  • Nader Hajlu 2
1 Phd Student of Psychology, Faculty of Education and Psychology at the University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor of Psychology, Faculty of Education and psychology at the University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Critical thinking as a social skill is an active, purposeful and organized cognitive process which one uses to test the thinking of oneself and others carefully and to illuminate their understanding and understanding of events. Critical thinking is a way of giving meaning to the body. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of critical thinking training on cognitive distortions and academic meaning in Medical students of tabriz university medical sciences
The statistical population of the study was all male medical students studying in basic sciences and physiopathology in Tabriz University of Medical Sciences in 1398-1398 . In a pilot study, 40 male students were randomly selected from the list received from the Medical faculty Education office and were randomly assigned into two equal groups. experimental group received 8 sessions of 90-minute critical thinking training. Both groups completed interpersonal cognitive distortions scale (ICDS), Hamamchi and Buyuk osturk (2004) and academic meaning questionnairy (Henderson-King & Smith, 2006) as pre-test, post-test, and follow-up. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measure design with SPSS software .
Findings showed that there were significant differences between experimental and control groups in interpersonal cognitive distortions and academic meaning of male medical students. In other words critical thinking training significantly corrected interpersonal cognitive distortions and students' academic meaning (p <0.01).
The results of the study confirmed the hypothesis that critical thinking training had a significant effect on interpersonal cognitive distortions including subscales (unrealistic expectation in relationships, rejection in relationships, interpersonal misconceptions).

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • Interpersonal Cognitive Distortions
  • academic meaning
  • Medical of students