مقایسه عامل های شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

10.30487/jcp.2020.199960.1075

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه عامل های شخصیتی و باورهای دینی درونی و بیرونی نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر بود. روش تحقیق حاضر از نوع پس‌رویدادی یا علّی- مقایسه ای است. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 338 نفر از نوجوانان با رفتارهای پرخطر (168 نفر) و نوجوانان بدون رفتارهای پرخطر (170 نفر) به صورت نمونه‌گیری دردسترس و مطابق با جدول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه (1985) و پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت (1967) و پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی می‌باشد. داده‌ها نیز به وسیله تحلیل واریانس یک طرفه (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین مؤلفه‌های شخصیتی و باورهای مذهبی درونی و بیرونی نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری وجود دارد (001/0). بنابراین، یکی از عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر، مؤلفه‌های شخصیتی و باورهای مذهبی درونی و بیرونی نوجوانان است، که نیاز به توجه بیش‌تری از جانب متخصصان در این حوزه نسبت به این متغیرها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of personality traits and internal and external religious beliefs in adolescents with and without high risk behaviors

نویسنده [English]

  • Seyedeh Samira Jazayeri
چکیده [English]

This study was proposed to compare the personality components and the internal and external religious beliefs of adolescents with and without high-risk behaviors. The method used to conduct such comparison was a post-event or causal-comparative type. Do to so, considering Cochrane table, a sample of 338 adolescents with high-risk (168) and without high-risk (170 persons) behaviors were selected and their characteristics were verified using Short Personality Questionnaire (1985) and Allport Religious Orientation Questionnaire (1967). The obtained information were statistically analyzed by one-way variance analysis (MANOVA). According to the obtained results of the statistical analyses, significanltly different personality components and internal and external religious beliefs were found in adolescents with and without high-risk behaviors. Accordingly, it could be concluded that meaningful relationship exists between the high-risk behaviors and either personality traits or internal and external religious beliefs of adolescents, thereby, more investigations would be required to better understand such mutual interactions to be able to be used to control and manipulate high-risk behaviors of the adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality factors
  • religious beliefs
  • adolescents
  • high risk behaviors