مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

10.30487/jcp.2020.199960.1075

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسۀ عامل‌های شخصیتی و دین­داری درونی و بیرونی نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر بود. روش تحقیق حاضر از نوع پس‌رویدادی یا علّی‏-‏مقایسه‌ای است. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 338 نفر از نوجوانان با رفتارهای پرخطر (168 نفر) و نوجوانان بدون رفتارهای پرخطر (170 نفر) به­صورت نمونه‌گیری در دسترس و مطابق با فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش­نامۀ شخصیتی نئو فرم کوتاه (1985) و پرسش­نامۀ جهت‌گیری دینداری آلپورت (1967) و پرسش­نامۀ مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود. داده‌ها نیز با تحلیل واریانس یک­طرفه (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که بین عامل‌های شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری وجود دارد (001/0). بنابراین، یکی از عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر، عامل‌ شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی نوجوانان است که نیازمند توجه بیشتر متخصصان این حوزه نسبت ‌به این متغیرهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the personality components and the internal and external religious beliefs of adolescents with and without high-risk behaviors

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Samira Jazayeri 1
  • Aliasghar Asgharnezhad Farid 2
  • Mitra Khaghani 3
1 Masters of Personality Psychology, Islamic Azad University, Electronic Branch
2 Associate Professor, Department of Psychology, Iran University of Medical Sciences
3 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

This study proposed to compare the personality components and the internal and external religious beliefs of adolescents with and without high-risk behaviors. Our method wasa post-event or causal-comparative type. Do to so, considering Cochrane table, a sample of 338 adolescents with high-risk (168) and without high-risk (170 persons) behaviors were selected and their characteristics were verified using Short NEO Personality Inventory (1985) and Allport Religious Orientation Questionnaire (1967), and the Questionnaire of risk scale of Iranian teenagers. The obtained information was analyzed statically by one-way variance analysis (MANOVA). According to the obtained results of the statistical analyses, significantly different personality components and internal and external religious beliefs were discovered in adolescents with and without high-risk behaviors (0/001). Accordingly, it could be concluded that meaningful relationship exists between the high-risk behaviors and either personality traits or internal and external religious beliefs of adolescents, to which more attentions are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality factors
  • religious beliefs
  • adolescents
  • high risk behaviors