تاثیر سرمایه روان شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان: نقش میانجی هوش فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.30487/jcp.2020.219190.1110

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان با نقش میانجی هوش فرهنگی بود. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 8727 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه روان شناختی با 24 سوال، پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی با 15 سوال و پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در قالب 19 سوال استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای سرمایه روانشناختی 93/0، هوش فرهنگی 90/0 و فرسودگی تحصیلی 95/0 برآورد گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای Spss، آموس و لیزرل در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مولفه های سرمایه روانشناختی و هوش فرهنگی از میانگین فرضی بیشتر و میانگین هر یک از مولفه های فرسودگی تحصیلی دانشجویان از میانگین فرضی، کمتر بود. ضریب همبستگی نشان داد سرمایه روان شناختی به میزان 60/0 و هوش فرهنگی به میزان 31/0 بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان، تاثیر منفی و معنادار دارند. ضرایب رگرسیون نشان داد فقط سرمایه روان شناختی، قابلیت پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of psychological capital on academic burnout in students at University of Kashan: the mediator role of cultural intelligence

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimi 1
  • Maedeh Halvaei 2
1 PhD in Educational Administration, Kashan University, Kashan, Iran
2 Masters student in Educational Administration, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was the effect of psychological capital on academic burnout in students at University of Kashan: the mediator role of cultural intelligence. Research type in terms of purpose was applied and in terms of was descriptive correlative. The statistical population consisted all of students in University of Kashan in academic years 2018-2019 (N=8727) that by using Cochran Formula and strafied randomized sampling 240 ones were chosen as sample. To gathering data’s used from standard psychological capital questionnaire with 24 items, standard academic burnout with 15 items and standard cultural intelligence with 19 items. Questionnaires construction & content validity confirmed. Through Cronbach alpha coefficient, questionnaires reliability were estimated equal to 0.93 for psychological capital, 0.90 for cultural intelligence and 0.95 for academic burnout. Data’s analysis done in two level descriptive & inferential statistics through Spss, Lisrel & Amos software’s. Finding showed mean of variables and components of psychological capital and cultural intelligence were higher than average and mean of components of academic burnout was lower than average. Correlation coefficient showed psychological capital (r=0.60) and cultural intelligence (r=0.31) have significant & negative effect on academic burnout in students. Regression coefficient showed only psychological capital have predictability academic burnout in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Academic burnout
  • cultural intelligence
  • Student
  • university