پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

10.30487/jcp.2020.202308.1085

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان سال اول متوسطۀ دوم و روش پژوهش از نوع هم‌بستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی 170 دانش‌آموز دختر سال اول متوسطۀ دوم در سال تحصیلی 1397-1398 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 120 دانش‌آموز به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های هوش فرهنگی، خلاقیت و انگیزش ‌‌یادگیری زبان بود. یافته‌ها نشان داد هم‌بستگی مثبت معنا‌داری بین خرده‌مقیاس‌های هوش فرهنگی و خلاقیت با انگیزش یادگیری زبان در دانش‌آموزان وجود دارد. همچنین، هوش فرهنگی و خلاقیت توان پیش‌بینی معنا‌دار انگیزش یادگیری زبان در دانش‌آموزان سال اول متوسطۀ دوم را دارا بودند. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد که خلاقیت و هوش فرهنگی در فرایند افزایش انگیزش یادگیری زبان مؤثر هستند و روان‌شناسان و مدرسان زبان می‌توانند از این سازه‌‌های روان‌شناختی برای ارتقای انگیزش یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Language Learning Motivation Based on Creativity and Cultural Intelligence in Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi 1
  • Alireza Homayouni 2
1 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz Branch, Bandar-e Gaz,,Iran
2 Assistance Professor, Department of Psychology, Bandar-e Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the prediction of language learning motivation based on cultural intelligence and creativity in junior high school students. The research method was correlational. The statistical population of this study was all 170 first-year students of secondary school in five public schools with six classes, who were studying in the second half of the academic year of 2019, and the number of samples based on the Kerejci & Morgan tables was equal to 120 students randomly selected in a cluster manner. The data collection tools included questionnaires about intelligence, culture, creativity and learning motivation. The findings indicate that there is a significant positive correlation between the subscales of cultural intelligence and creativity with language motivation. Furthermore, cultural intelligence and creativity had a significant predictive effect on language motivation. Regarding the results of the research, it can leads to this conclusion that cognitive behavioral factors such as creativity and cultural intelligence are effective in increasing language’s motivation. Psychologists and English teachers can use these cognitive variables to improve the motivation of learning English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • creativity
  • Language learning Motivation