پیش بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

10.30487/jcp.2020.202308.1085

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش آموزان سال اول متوسطه دوم بود. و روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش تمامی 170 دانش آموز دختر سال اول متوسطه دوم در سال تحصیلی 97-98 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 120 دانش آموز به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و ارلی (2004)، خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامه انگیزش یادگیری زبان دوردی نژاد (1394) بود. یافته ها نشان داد همبستگی مثبت معنی‌داری بین خرده مقیاس های هوش فرهنگی و خلاقیت با انگیزش یادگیری زبان در دانش آموزان وجود دارد. همچنین هوش فرهنگی و خلاقیت توان پیش بینی معنی‌دار انگیزش یادگیری زبان در دانش آموزان سال اول متوسطه دوم را دارا بودند. با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان نمود که خلاقیت و هوش فرهنگی در فرایند افزایش انگیزش یادگیری زبان موثر هستند و روانشناسان و آموزگان می‌توانند از این سازه ‌های روانشناختی جهت ارتقا انگیزش یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of language learning motivation based on creativity and cultural intelligence in Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi 1
  • Alireza Homayouni 2
1 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz Branch, Bandar-e Gaz,,Iran
2 Assistance Professor, Department of Psychology, Bandar-e Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the prediction of language learning motivation based on cultural intelligence and creativity in secondary high school students. The research method was correlational. The statistical population of this study was all 170 first-year students of secondary school in five public schools with six classes, who were studying in the second half of the academic year of 2019, and the number of samples based on the Krejci and Morgan tables was equal to 120 students randomly selected in a cluster manner. The data collection tools included the Angle and Early Cultural Intelligence Questionnaire (2004), Abedi creativity test (1992) and Drodynejad's language motivation questionnaire (2015). The findings showed that there is a significant positive correlation between the subscales of cultural intelligence and and creativity with language motivation in second-year students. Also, cultural intelligence and creativity had a significant predictive effect on language motivation in secondary school students. Regarding the results of the research, it can generally be concluded that cognitive behavioral factors such as creativity and cultural intelligence are effective in increasing the language's motivation. Psychologists and teachers can use these cognitive variables to improve the motivation of learning English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • creativity
  • Language learning Motivation
  • Students