پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روانشناسی واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان سال اول متوسطۀ دوم و روش پژوهش از نوع هم‌بستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی 170 دانش‌آموز دختر سال اول متوسطۀ دوم در سال تحصیلی 1397-1398 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 120 دانش‌آموز به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های هوش فرهنگی، خلاقیت و انگیزش ‌‌یادگیری زبان بود. یافته‌ها نشان داد هم‌بستگی مثبت معنا‌داری بین خرده‌مقیاس‌های هوش فرهنگی و خلاقیت با انگیزش یادگیری زبان در دانش‌آموزان وجود دارد. همچنین، هوش فرهنگی و خلاقیت توان پیش‌بینی معنا‌دار انگیزش یادگیری زبان در دانش‌آموزان سال اول متوسطۀ دوم را دارا بودند. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد که خلاقیت و هوش فرهنگی در فرایند افزایش انگیزش یادگیری زبان مؤثر هستند و روان‌شناسان و مدرسان زبان می‌توانند از این سازه‌‌های روان‌شناختی برای ارتقای انگیزش یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Language Learning Motivation Based on Creativity and Cultural Intelligence in Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi 1
  • Alireza Homayouni 2
1 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz Branch, Bandar-e Gaz,,Iran
2 Assistance Professor, Department of Psychology, Bandar-e Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar-e Gaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the prediction of language learning motivation based on cultural intelligence and creativity in junior high school students. The research method was correlational. The statistical population of this study was all 170 first-year students of secondary school in five public schools with six classes, who were studying in the second half of the academic year of 2019, and the number of samples based on the Kerejci & Morgan tables was equal to 120 students randomly selected in a cluster manner. The data collection tools included questionnaires about intelligence, culture, creativity and learning motivation. The findings indicate that there is a significant positive correlation between the subscales of cultural intelligence and creativity with language motivation. Furthermore, cultural intelligence and creativity had a significant predictive effect on language motivation. Regarding the results of the research, it can leads to this conclusion that cognitive behavioral factors such as creativity and cultural intelligence are effective in increasing language’s motivation. Psychologists and English teachers can use these cognitive variables to improve the motivation of learning English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • Creativity
  • Language learning Motivation
اعظامی، س.م.، کیهان، ج. (1397). رابطۀ بین سبک‌های هویت و کمک‌طلبی تحصیلی در بین دانشجویان غیر‌بومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: آزمون نقش میانجی هوش فرهنگی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 8 (26)، 107-128.
ابطحی، م.، ندری، خ. (1390). رابطۀ خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطۀ شهر زنجان. علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 2 و 3، 15-28
باقرپور، م.، محبوبی، ط.، و محبوبی، ک. (1394). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و آگاهی فراشناختی و باورهای هوشی با عملکرد تحصیلی. نوآوریهای مدیریت آموزشی، 11 (41)، 47-59.
حسینی، س.، و زمانیان، م. (1393). تأثیر خلاقیت بر راهبرهای شناختی و فراشناختی در درک مطلب زبان. روشهای نوین آموزش زبان، 2، 130-143.
قربان دوردی‌نژاد، ف.، و مرادیان احمدآباد، ق. (1393). بررسی رابطۀ بین‌اضطرابی کلاس زبان خارجی و دستاوردهای انگلیسی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ ایرانی و ایرانی. مجلۀ بینالمللی زبان و زبان‌شناسی کاربردی جهان، 4 و 6، 446-460.
قربان دوردی نژاد، ف. (1394). ساخت، رواسازی و پایاسازی پرسش‌نامۀ انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی. جستارهای زبانی، ۶ (۲)، ۱۰۷-۱۲۸
دهستانی، م.، زنگنه، ف.، جعفرزاده، ر.، و خدادوست، س. (1398). مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه. روانشناسی فرهنگی، 1 (3)، 193-207.
رضایی، ع.، و الماسیان، م. (1385). بررسی رابطۀ بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی‌های زبانی. پژوهش زبانهای خارجی، 32، 65-75.
رفیعی، آ.، و خسروی، ر. (1395). بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی و عملکرد آن‌ها در مؤسسات گوش دادن آیلتس، پیشرفت در مطالعات زبان و ادبیات. مرکز آکادمی بینالمللی، 3 و 7، 13-20.
سلیمی، ا. ع.، و محمدیان، ز. (1392). بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش زبان و نگرش‌های موجود. پژوهش در نظامهای آموزشی، 7 (23)، 179-201.
صادقی، م.، الهی، ط.، قنبری، ف.، و بیات، م. (1392). بررسی رابطۀ خلاقیت و اضطراب در دانش‌آموزان دختر تیزهوش دبیرستانی شهر زنجان (26-28). همایش بینالمللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی.
عابدی، ج. (1372). خلاقیت و شیوه‌ای نو در اندازه‌گیری آن. پژوهش‌های روان‌شناختی، 2 (1 و 2)، 46-54.
کریمی، ا. (1394). نقش درک میان‌فرهنگی و نگرش به مدرسه در اضطراب یادگیری فارسی‌آموزان. پژوهشنامۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان، 4 (9)، 3-28.
کریمی، ف.، و نفیسی، ز. (1396). اثرات مواد مختلف مبتنی بر فرهنگ بر اضطراب خواندن یادگیرندگان یادگیری زبان انگلیسی، خواندن خودکارآمدی و مهارت خواندن در کلاس‌های مبتنی بر پروژه. مسائل مربوط به آموزش زبان، 1 و 6، 83-115.
محمودی، ح.، مصطفی‌لو، ط.، عبدلی سلطان‌احمدی، ج.، و پورناصح، س. (1398). اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی. روانشناسی فرهنگی، 2، 113-131.
 
Ang, S., & Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence. In S. Any & L. Van Dy (Eds ). Hand book of cultural intelligence: Theort, measurement and application (pp3-15). Newyork: M.E. Sharpe, I NC.
Buchler, R. K. (2013). Anxiety-Reducing strategies in the classroom. Dissertations. 188. https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/188
Buckera, J., Furrerb, O., Poutsmaa, E., & Buyensc, D. (2014). The impact of cultural intelligence on communication effectiveness, job satisfaction and anxiety for Chinese host country managers working for foreign multinational. The International Journal of Human Resource Management, V. 25, 14, 2068–2087.
Chen, A., Li, L., Li, X., Zhang, J., & Dong, L. (2013). Study on innovation capability of college students based on extenics and theory of creativity. Procedia Computer Science, V. 17, 1, 1194-1201.
Chiu, T. K., & Churchill, D. (2014). Adoption of mobile devices in teaching: Changes in teacher beliefs, attitudes and anxiety. Interactive Learning Environments, V. 24, 2, 317-327.‏
Cohen, A. D. (2014). Strategies in Learning and Using a Second Language. Routledge.‏
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation & Self Determination in Human Behavior. NewYork: Springer Plenum press, US.
Elyasi, F., Ahmadi, M., MohseniMoalemkoale, N., Jafari, S. N., Hoseini, S. M., & Hoseini, S. H. (2018). Relationship between Cultural Intelligence and Mental Health in Students of the Medical University of Mazandaran in 2017. Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J), V.7, i3, 34-39. DOI: 10.22038/fmej.2017.25605.1164
Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1959). Motivational variables in second-language acquisition. Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie, 13(4), 266-272.
Ghonsooly, B., & Shalchy, S. (2013). Cultural Intelligence and Writing Ability: Delving into Fluency, Accuracy and Complexity. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 7 (2), 147-159.
Homayouni, A., Rahmani, M., & Nikpour, G. A. (2014). Creative thinking as a predictor of English learning anxiety and successful learning English. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, V. 4, 5, 448-452.
Homayouni, A., Abdollahi, M. H., Hashemi, H., Farzad, V. A., & Dortaj. F. (2016). Correlation of between creativity with language anxiety and learning English in Turkmen bilingual students. The Social Sciences, 11, 419-421.
Homayouni, A. R., & Rahmani, M. (2020). Relationship between cultural metacognitive strategy and language learning motivation with learning English in Students. International Conference of Cognitive Science. Tehran, Iran.
Islam, M., Lamp, M., & Chambers, G. (2013). The L2 Motivational Self System and National Interest: A Pakistani perspective. System, V. 41, 2, 231-244.
Lee, B. C. (2013). Suggesting for language learners: Creativity development in EFL classrooms. Primary English Education, V. 19, 3, 87-109.
Noels, K. A., Pelletier, L. G., & Vallerand, R. (2000). Why are you learning a second language? Motivational Orientations & Self Determination Theory. Language Learning, 50 (1), 5785.
Narayanan, R., Rajasekaran, N., & Iyyappan, S. (2008). Some factors affecting English learning at tertiary level. Iranian Journal of Language Studies (IJLS), 2 (4), 485-512.
Presbiteroa, A., & Attar, H. (2018). Intercultural communication effectiveness, cultural intelligence and knowledge sharing: Extending anxiety-uncertainty management theory. International Journal of Intercultural Relations, 67, 35-43.
Qian - Mei, Z., & Tae-Young, K. (2013). Cross-Grade Analysis of Chinese Students’ English Learning Motivation: A Mixed-Methods Study. Asia Pacific Education Review, V. 14, 4, 615-627.
Rahimi, A., & Hematiyan, N. (2012). Do you have a creative class? A Yardstick to assess Creativity level of EFL classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5919-5923.
Rachmawaty, N., Wello, M. N., Akil, M., & Dollah, S. (2018). Do Cultural Intelligence and Language Learning Strategies Influence Students’ English Language Proficiency?. Journal of Language Teaching and Research, V. 9, 3, 655-663. DOI: http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0903.27 bilingual students. The Social
Saglamel, H., & Kayaoglu, M. N. (2013). Creative Drama: A Possible Way to Alleviate Foreign Language Anxiety. Journal of Language Teaching and Research, V. 44, 3, 377-394.
Shyr, W. J., Feng, H. Y., Zeng, L. W., & Shih, C. Y. (2017. The Relationship between Language Learning Strategies and Achievement Goal Orientations from Taiwanese Engineering Students in EFL Learning. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, V. 13, 10, 6431-6443.
Smogorzewska, J. (2012). Storyline and associations pyramid as methods of creativity enhancement: Comparison of effectiveness in 5-year-old children. Thinking Skills and Creativity, V.7, 1, 28-37.
Tanielian, A. R. (2014). Foreign Language Anxiety in a New English Program in Thailand. International Education Journal: Comparative Perspectives, V.13, 1, 60-81.
Zanazzi, S. (2017). Cultural Intelligence and Creativity: The Experience of Trainees Abroad. International Research in Higher Education, V. 2, 2, 33-44.