دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

سیدمهدی خطیب؛ محمدصادق شجاعی؛ مسعود آذربایجانی؛ عباس پسندیده


2. اثربخشی برنامه ی آموزشی سازگاری اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

روژینا احمدپور؛ محمد آرمند؛ مسعود نجاری


3. بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی خود ناتوان‌سازی تحصیلی از روی سبک های دلبستگی و هویت تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

سمیرا سلیمانی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید