کلیدواژه‌ها = خودمتمایزسازی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر اساس فرهنگ ایرانی بر تمامیت‌خواهیِ زوجی و تمایزیافتگی زنان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-125

هاجر فلاح‌زاده؛ فاطمه کیخا؛ منصوره‌سادات صادقی