کلیدواژه‌ها = پژوهش پدیدارشناختی
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد‌های سازش با بازنشستگی: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-174

ماریه اسحقی گرجی؛ عبدالرحیم کسایی؛ فرشاد محسن‌زاده