کلیدواژه‌ها = زوجین رضایتمند
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-99

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری‌پور