کلیدواژه‌ها = انتظارات پیامد
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-145

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسن داودی