نویسنده = مهناز ربیعی
تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 258-282

10.30487/jcp.2021.256438.1188

نازنین صادق زاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ مهناز ربیعی؛ فائزه درمان