نویسنده = علی اصغر اصغرنژاد فرید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 54-71

10.30487/jcp.2020.199960.1075

سیده سمیرا جزایری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ میترا خاقانی