نویسنده = جواد عبدلی سلطان‌احمدی
اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی

دوره 1، شماره 2، آبان 1396، صفحه 113-131

حجت محمودی؛ طاهره مصطفی‌لو؛ جواد عبدلی سلطان‌احمدی؛ سولماز پورناصح