نویسنده = امیرعلی مازندرانی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتابِ «روان‌شناسی فرهنگی (ویراست سوم)»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-120

امیرعلی مازندرانی